Tredjelandsimport, hest

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/127/EU av 7. mars 2014 om endring av vedlegg I til beslutning 2004/211/EF når det gjelder oppføring av Kina på listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra hestedyr er tillatt

Commission Implementing Decision 2014/127/EU of 7 March 2014 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2014) 1386) Text with EEA relevance

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir visse deler av Kina midlertidig godkjenning (geografisk begrenset sone i Shanghai) som sykdomsfri. Soneopprettelsen vil gjøre det lettere å re-importere hester som har vært i området i forbindelse med deltagelse i Global Champions Tour. Sonen ble foreslått opprettet i fjor, men flyttes til 2014 på grunn av utsettelse av stevnet. Rettsakten medfører en endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. Vedlegget har en liste over tredjeland og landområder som man kan importere bl.a. levende hester fra.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen. Rettsakten gjelder midlertidig fra 30. mai 2014 til 30 juni 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/127/EU
Celexnr.: 32014D0127

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker