Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Trikiner-veterinærsertifikat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1218/2014 av 13. november 2014 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder trikinkravene i veterinærsertifikatmodellen til bruk ved import av tamsvin beregnet til avl, produksjon og slakt, og av ferskt tamsvinkjøtt, til EU/EØS-land

Commission Implementing Regulation (EU) No 1218/2014 of 13 November 2014 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards health requirements for Trichinella in the model of veterinary certificate for imports into the Union of domestic porcine animals intended for breeding, production or slaughter, and of fresh meat thereof

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.10.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer veterinærsertifikatene som skal brukes ved import av levende tamsvin til avl, produksjon eller slakt til EU/EØS-landene. Rettsakten endrer også veterinærsertifikatene som skal brukes ved import av ferskt kjøtt fra tamsvin. Bakgrunnen er en tidligere endring av trikinforordningen (forordning (EF) nr. 2075/2005) om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt, som gjør det mulig å unnta tamsvin fra trikinundersøkelser under visse forutsetninger. For at tilsynsmyndigheten i importlandet skal kunne vurdere om dyrene skal undersøkes for trikiner ved slakting, om det importerte kjøttet er trikinfritt og kan selges til forbruker, og for å gi driftsansvarlig i mottakende besetning informasjon om dyrenes trikinstatus slik at de importerer dyr med lik trikinstatus, kompletteres veterinærsertifikatene med denne informasjonen.

I sertifikatmodellen POR-X og POR-Y, som tar seg av import av levende tamsvin fra EU/EØS og tredjeland, skal en offentlig veterinær signere på at:

- dyrene kommer fra en besetning i EU/EØS eller tredjeland, anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt.

I sertifikatmodellen POR, som tar seg av import av kjøtt fra tamsvin, skal en offentlig veterinær signere på at:

- kjøttet kommer fra en besetning anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Rettsakten sendes ikke på høring, da den går etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser. Endringene kompletterer utelukkende de obligatoriske informasjonspunktene i veterinærsertifikatene med informasjon til mottakerland, tilsynsmyndighetene og driftsansvarlige i mottakerbesetningene. Dette gjør at gjeldende regelverk blir ivaretatt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima-og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten kompletterer veterinærsertifikatene som skal brukes ved import av levende tamsvin til avl, produksjon eller slakt, eller av ferskt kjøtt fra tamsvin. Dette gjør at mottakerlandene, tilsynsmyndighetene og driftsansvarlige for mottakerbesetningene kan få den informasjonen som de trenger for å kunne følge gjeldende regelverk om trikiner. Hvis denne informasjonen uteblir, kan det bli økonomisk kostbart for tilsynet ved at de må ta trikinprøver på eventuelt trikinfritt slakt, og for mottakerbesetningen ved at de kan få inn dyr i besetningen med lavere trikinstatus enn de opprinnelige dyrene i besetningen. Forbrukerne kan i tillegg risikere å bli syke gjennom å spise kjøtt som ikke er trikinfritt. Mattilsynet anser derfor forordningen som EØS-relevant og akseptabelt.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1218/2014
Celexnr.: 32014R1218

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen