Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/718/EU av 4. desember når det gjelder opplysningene om Brasil i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt, endring av vedtak 92/260/EØF vedlegg II D når det gjelder krav om testing mot snive, og endring av vedtak 92/260/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF når det gjelder enkelte geografiske betegnelser

Commission Implementing Decision 2013/718/EU of 4 December 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Brazil in the list of third countries and parts thereof from which the imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised, amending Annex II(D) to Decision 92/260/EEC as regards test requirements for glanders, and amending Decisions 92/260/EEC, 93/196/EEC and 93/197/EEC as regards certain geographical denominations

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av enkelte endringer i hvilke regioner i Brasil hvor det er forekomster av sykdommen snive. I tredjelandslisten som regulerer import til EØS-området av dyr av hestefamilien m.m. er Brasil delt i to grupper, slik at det kun er tillatt å importere fra regioner som er ført opp på gruppe BR-1. Nå tas regionene Sao Paulo, Espirito Santo, Rondonia og Parana ut av denne gruppen, mens Rio de Janeiro tas inn ettersom det der ikke har vært forekomster av snive etter juli 2012.

Det tillates kun import av registrerte hester fra disse områdene i Brasil, ettersom det er lavere risiko for at disse pådrar seg snive enn for andre kategorier av dyr av hestefamilien.

Det innføres et tilleggskrav om testing av snive for midlertidig import av dyr av hestefamilien fra Brasil.

EU-kommisjonen gjennomførte i oktober 2012 et tilsyn i Brasil av dyr av hestefamilien og reproduksjonsmateriale. Etter dette ble det konkludert med at importen av reproduksjonsmateriale til EØS-området må suspenderes inntil landet har gjennomført enkelte tiltak. Slik import er derfor ikke lenger tillatt.

Det gjøres i tillegg enkelte endringer i landlister som følge av at Kroatia ikke lenger er å betrakte som tredjeland.

Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til EØS-området samt å oppdatere tredjelandslister for import. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, og tredjelandsoversikter i vedtakene 92/260/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF.

I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien legges det inn et tilleggskrav for midlertidig import fra Brasil i § 12, dessuten endres tredjelandslistene i vedlegg A og vedlegg C. Tilsvarende endres tredjelandslisten i vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Med denne forskriftsendringen tas også med endringer som følge av Kroatias inntreden i EØS-avtalen jfr. forordning (EU) nr. 519/2013. Kroatia er ikke lenger å anse som et tredjeland, og fjernes dermed fra tredjelandslister i vedleggene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien, og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/718/EU
Celexnr.: 32013D0718

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 23.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.10.2014

Lenker