Vet. grensekontrollstasjoner 2. endring 2014

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/704/EU av 8. oktober 2014 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Decision 2014/704/EU of 8 October 2014 amending Decision 2009/821/EF as regards the lists of border inspection posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I i rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere.

Rettsakten, kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/704/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot.

Beslutning 2014/704/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:
- grensekontrollstasjonen ved Kolding (havn) er fjernet.

Tyskland:
- grensekontrollstasjonen ved Düsseldorf (lufthavn) er fjernet.

Spania:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Barcelona (lufthavn), Gran Canaria (lufthavn) og Tenerife Sur (lufthavn) er godkjente for å kontrollere.

Grønland:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Nuuk (havn) er godkjent for å kontrollere.

Kroatia:
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Rijeka (havn) er godkjent for å kontrollere.

Nederland:
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Rotterdam (havn) er godkjent for å kontrollere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.
Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer listen over godkjente grensekontrollstasjon i Europa som er listet opp i TRACES og hvilke produkter disse er godkjente for å kontrollere. Ettersom det ikke er nødvendig å gjennomføre denne listen over grensekontrollstasjoner i norsk rett vil ikke denne rettsakten kreve noe tiltak annet enn å informere de norske grensekontrollstasjonene om disse endringene slik at de kan veilede brukerne ved spørsmål.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/704/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32014D0704

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2014
Frist returnering standardskjema: 24.11.2014
Dato returnert standardskjema: 16.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 234/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker