Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-IPBC-DE

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensninger av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC meddelt av Tyskland i overensstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Implementing Decision 2014/402/EU of 25 June 2014 regarding restrictions of authorisations of biocidal products containing IPBC notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 25. juni 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. En nasjonal godkjenning av et biocidprodukt i Norge berøres av dette vedtaket. Ansvarlig firma har fått pålegg om å endre bruksbetingelsene på etiketten i tråd med denne Kommisjonsbeslutningen.

Direktiv 2008/79/EF som godkjente det aktive stoffet IPBC til bruk i produkttype 8 er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Det aktive stoffet IPBC er godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler.

Storbritannia har godkjent produkter som inneholder IPBC til industriell og profesjonell bruk. Produktene benyttes på trevirke ved automatisert neddypping i dyppetanker som inneholder trebeskyttelsesmidler. Godkjenningene har deretter blitt gjensidig godkjent av andre medlemstater. Tyskland har mottatt søknader om gjensidig godkjenning av noen av de aktuelle produktene. Tyskland har imidlertid identifisert problemer knyttet til profesjonelle brukere hvis hud eksponeres for IPBC når produkter benyttes til automatisert neddypping. Disse problemene har særlig relevans for Tyskland som har en betydelig andel av de anlegg som benytter denne metoden og som samtidig har et lavt automatiseringsnivå. Det er derfor større risiko for at de aktuelle brukernes hud kommer i kontakt med behandlet trevirke eller med kontaminerte overflater.

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU innføres det derfor bestemmelser om at de aktuelle produktene godkjennes på betingelse av at det fremgår av merkingen at produktet bare kan benyttes i helautomatiserte neddyppingsprosesser, og slik at produktene ikke håndteres manuelt før de er overflatetørre.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/0402
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014D0402

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema: 10.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 267/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2015

Lenker

Til toppen