Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av vedlegg II til Grunnvannsdirektivet (2006/118/EF)

Kommisjonsdirektiv 2014/80/EU av 20. juni 2014 om endring i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EU om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og forringelse

Commission Directive 2014/80/EU of 20 June 2014 amending Annex II to Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of groundwater against pollution and deterioration

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2014

Spesialutvalg: Miljø og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Direktivet ble vedtatt 20. juni 2014.

Sammendrag av innhold

Artikkel 10 i direktiv 2006/118/EU (grunnvannsdirektivet) krever at Kommisjonen foretar en gjennomgang av vedlegg I og II i januar 2013 og deretter hvert sjette år. Den gjennomgangen har resultert i direktiv 2014/80/EU, som er den første endringen av vedlegg II til direktiv 2006/118/EU.

Det er en betydelig risiko for forekomsten av nitrogen og fosfor i grunnvann. Dette kan utgjøre en eutrofieringsrisiko for tilknyttet overflatevann og terrestriske økosystemer. I tillegg til nitrater, som allerede er inntatt i vedlegg I til direktiv 2006/118/EF, bør ammonium, som er inntatt vedlegg II til direktivet, nitritt som bidragsyter til total mengde nitrogen, og totale mengde fosfor, enten særskilt eller som fosfater, også vurderes av medlemslandene, når de fastsetter terskelverdier. Nitritter, fosfor (total mengde) og fosfater inkluderes derfor på listen over stoffer som medlemslandene skal vurdere behov for terskelverdier for.

Opplysninger fra medlemslandene om de forurensende stoffene og indikatorene som det er fastsatt terskelverdier for i de første vannforvaltningsplanene, har vist seg å være utilstrekkelige mtp. å sikre en korrekt forståelse og sammenlikning av resultatene. Informasjonskravene som medlemslandene skal opplyse om i planene er derfor presiserte og supplert for å sikre en harmonisert og oversiktlig vurdering. De nye kravene til informasjon vil gjøre det lettere å sammenlikne resultatene av vurderingen av den kjemiske tilstanden i de ulike medlemslandene, og vil bidra til en mulig fremtidig harmonisering av metoder for etablering av terskelverdier for grunnvann.

Kommisjonen foreslår også at det etableres en såkalt «watch-list» for andre stoffer som kan representere en potensiell risiko. Listen vil etableres i henhold til den felles gjennomføringsstrategien for vanndirektivet, og er ikke på noen måte regulert i denne kommisjonsbeslutningen. Listen vil fungere som en databank til bruk for Kommisjonen i en fremtidig gjennomgang av vedlegg I og II til direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Miljødirektoratet har vurdert om det vil være nødvendig å utarbeide terskelverdier for nitritt og total mengde fosfor/ fosfater.  Det er lite data som indikerer at det er høye verdier av de aktuelle stoffene i grunnvann i Norge. Miljødirektoratet går nå i gang med overvåkning av 3-4 påvirkede grunnvannsstasjoner av i alt 15 som er planlagt de neste 3 årene. Fem av disse stasjonene vil være i jordbruksområder hvor det kan være fare for at disse stoffene kan ha høye verdier. Resultatene fra overvåkingen vil gi et bedre grunnlag (og dokumentasjon) for eventuelt å vurdere behovet for grenseverdier (og eventuelt nivåer) senere.

I første omgang vil derfor nitritt og totalt fosfor / fosfat inkluderes i analyseprogrammet for de nye overvåkingsstasjonene for grunnvann (finansiert av Klima- og miljødepartementet). Det etableres ikke grenseverdier for nitritt og fosfat / totalt fosfor i grunnvann før resultatene som evt. kan danne grunnlaget for det foreligger.

Rettsakten innfører også mer detaljerte krav til hvilken informasjon som skal inkluderes i vannforvaltningsplanene der slike grenseverdier fastsettes, jfr. del C i vedlegg II til direktive 2006/118/EC. Da direktiv 2006/118/EC ble gjennomført i vannforskriften var det ikke etablert terskelverdier for noen av de angitte stoffende på listen i del B av vedlegg II til direktivet, og så lenge det er tilfelle er det heller ikke nødvendig å stille slike krav til planen. Siden Norge på det nåværende tidspunkt ikke vil etablere terskelverdier for de to nye stoffene på listen, er det heller ikke behov for å ta inn et krav til plan.

Direktivet medfører derfor ikke et behov for endring i vannforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble presentert for Spesialutvalget for miljø den 24. september 2014, hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet vurderes som relevant og akseptabelt for Norge. Det er ikke behov for særskilte tilpasninger.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/80/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/118/EU
Celexnr.: 32014L0080

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2014
Frist returnering standardskjema: 04.08.2014
Dato returnert standardskjema: 10.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen