Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i regler for bruk av konvensjonelle livkyllinger og proteinkilder i økologisk produksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 836/2014 av 31. juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) No 836/2014 of 31 July 2014 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artikkel 42 og 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter.

I henhold til artikkel 42 i forordning (EF) nr. 889/2008 går overgangsordningen om bruk av konvensjonelle livkyllinger til økologisk eggproduksjon ut 31. desember 2014. Med bakgrunn i at det ennå ikke er utviklet felles regelverk for produksjon av økologiske livkyllinger, gjennomfører denne rettsakten en forlengelse av denne overgangsordningen med ytterligere 3 år (t.o.m 2017).

I henhold til artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 går overgangsordningen om bruk av inntil 5 % konvensjonelle proteinråvarer til fjørfe og svin ut 31. desember 2014. Forutsetningen for bruk er at det ikke er brukt kjemiske løsningsmidler i framstillingen av proteinråvarene, og at ikke økologiske proteinråvarer er tilgjengelig. Med bakgrunn i mangel på tilgjengelig mengde og kvalitet på økologiske proteinråvarer for å dekke næringsbehovet hos fjørfe og svin, gjennomfører rettsakten en forlenging i overgangsordningen med ytterligere 3 år (t.om 2017).

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

Det antas at rettsakten ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for myndighetene eller virksomhetene. Foreløpig tilbakemelding fra fôrvirksomhetene i Norge er at det spesielt er en utfordring å sikre økologisk fôr med god proteinkvalitet ved krav om 100 % økologisk fôr til fjørfe og smågris. Det er påpekt mangel på tilstrekkelig mengde gode økologiske proteinråvarer. Rettsakten imøtekommer derfor behov i næringen for en videre mulighet i tre år for bruk av en begrenset mengde konvensjonelle proteinråvarer, for å sikre et økologisk fôr med balansert næringsstoffsammensetning. Dette er et viktig grunnlag for god dyrehelse og dyrevelferd. Det pågår samtidig for tiden viktig arbeid internasjonalt for utvikling av kunnskap om bruk av nye økologiske proteinråvarer.

Utvidet overgangsordning for bruk av konvensjonelle livkyllinger er også nødvendig for næringen, siden detaljert økologisk regelverk ikke er utviklet ennå. Utvikling av harmoniserte regler for økologisk livkylling er komplekst, og utvidelse av overgangsordningen gir mer tid til denne regelverksprosessen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for matproduksjon på skriftlig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 836/2014
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32014R0836

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2014
Høringsfrist: 15.03.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen