EØS-notatbasen

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 862/2014 av 7. august 2014 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 om navnet på godkjenningsinnehaveren for fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat

Commission Implementing Regulation (EU) No 862/2014 of 7 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive sodium benzoate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Firmaet Kemira Oyj har vært innehaver av godkjenningen av fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat. Nå har de overdratt markedsrettighetene til firmaet Taminco Oy. Det medfører at  ny godkjenningsinnehaver er Taminco Oy, og det må korrigeres i forordning (EU) nr. 496/2011, der godkjenningen til natriumbenzoat er gitt. Dette er en rent administrativ endring.  Da fôrtilsetningsstoffet og bruken av det er uendret, er det gitt en overgangsordning. Tilsetningsstoffet natriumbenzoat som er produsert og merket før 28. august 2014 i samsvar med regelverket som gjaldt fram til den datoen, kan omsettes til lageret er brukt opp. European Food Safety Authority, EFSA, er orientert om endringen.

Godkjenning av endringen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien, da natriumbenzoat fortsatt vil være i markedet, og stoffet og bruken er uendret. Med overgangsordningen som er gitt, kan lagervare av produktet også brukes opp. Det er en ressursvennlig løsning for alle parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Navnendring på firma som har markedsrettigheter og er godkjenningsinnehaver for natriumbenzoat er en formalitet. Overgangsordningen der lagervare av preparatet kan brukes opp, er både forsvarlig og en  positiv utnyttelse av ressurser.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 862/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0862

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2014
Høringsfrist: 27.11.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: