Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 863/2014 av 7. august 2014 som endrer forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 om navnet på godkjenningsinnehaveren for fôrtilsetningsstoffet benzosyre (Vevo Vitall)

Commission Implementing Regulation (EU) No 863/2014 of 7 August 2014 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid (VevoVitall)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Chemical BV har vært innehaver av godkjenningen for fôrtilsetningsstoffet benzosyre (Vevo Vitall). Nå har de overdratt markedsrettighetene for preparatet til firmaet DSM Nutritional Products Ltd. gjeldende fra 15. april 2014. Det medfører at ny godkjenningsinnehaver er DSM Nutritional Products Ltd., og det må korrigeres i forordningene (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007, der det er gitt godkjenninger til benzosyre (Vevo Vitall). Dette er en rent administrativ endring. Da tilsetningsstoffet og bruken av det er uendret, er det gitt en overgangsordning. Benzosyre (vevo Vitall), som er produsert og merket før 28. august 2014 i samsvar med regelverket som gjaldt fram til den datoen, kan omsettes til lageret er brukt opp. European Food Safety Authority, EFSA, er orientert om endringen.

Godkjenning av endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien, da benzosyre (Vevo Vitall) fortsatt vil være i markedet og stoffet og bruken av det er uendret. Med den overgangsordningen som er gitt, kan lagervare av tilsetningsstoffet brukes opp. Det er en ressursvennlig løsning for alle parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Navnendringen på firmaet som har markedsrettighetene og er godkjenningsinnehaver for benzosyre (Vevo Vitall) er en formalitet. Overgangsordningen, der lagervare av preparatet kan brukes opp, er både forsvarlig og en positiv utnyttelse av ressurser.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 863/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0863

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2014
Høringsfrist: 27.11.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen