Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 847/2014 av 4. august 2014 om godkjenningen av DL-selenmethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 847/2014 of 4 August 2014 concerning the authorisation of DL-selenmethionine as a feed additive for all aminal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av DL-selenmehionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Dette er et organisk selenpreparat, det finnes i fast form og skal ha et seleninnhold på mellom 1 800 og 2 200 mg/kg preparat. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at preparateter trygt i bruk og at det er en effektiv kilde for selen til alle dyrearter. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent, og for alle er største tillatte innhold av selen 0,5 mg/kg fullfôr. Av dette kan organisk selen utgjøre inntil 0,2 mg/kg. Selv om preparatet også inneholder aminosyren methionin, blir ikke preparatet regnet som en methioninkilde i fôringen. Preparatet skal tilsettes i form av premiks. Det er angitt analysemetode for DL-selenmethionin.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. august 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden flere organiske selenkilder allerede er godkjent, og på samme betingelser, fører godkjenningen bare til at det blir flere valgmuligheter for fôrindustrien. Det vil være praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomhet som avgjør om preparatet vil bli tatt i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten åpner for å ta i bruk et nytt organisk selenpreparat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Siden flere tilsvarende preparater allerede er godkjent, vil dette bare gi økt utvalg av preparater og virksomhetne kan vurdere selv hvilke(t) de vil velge. Grenseverdiene for tilsetning er uendret.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 847/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0847

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2014
Høringsfrist: 27.11.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker