Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Melding om energieffektivisering

Melding om energieffektivisering - Energieffektivisering og dens bidrag til forsyningssikkerhet og 2030 rammeverket for klima og energipolitikk

Energy Efficiency Communication - Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Meldingen fra Kommisjonen om energieffektivisering COM(2014) 520 ble lagt frem 23. juli 2014 sammen med konsekvensutredning. På møte i det europeiske råd (DER) 23. og 24. oktober 2014 er det planlagt å ta stilling til 2030-rammeverket for energi- og klimapolitikk som inkluderer mål for energieffektivisering.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen la 23. juli 2014 fram en melding om energieffektivisering og dets bidrag til forsyningssikkerhet og 2030 rammeverket for klima- og energipolitikk. Meldingen følger opp COM(2014)15 fra 22. januar 2014 der det ble varslet at Kommisjonen ville komme tilbake med forslag om energieffektiviseringsmål for 2030. I meldingen foreslår Kommisjonen energieffektiviseringsmål på 30 prosent i 2030. Kommisjonen anslår at EU vil oppnå 18-19 prosent energieffektivisering til 2020, men vil kunne nå målet om 20 prosent dersom alle medlemsland fullt ut implementerer rettsaktene på energieffektiviseringsområdet. Om lag 1/3 av målet nås grunnet lavere økonomisk vekst under finanskrisen.

Kommisjonen viser til at et energieffektiviseringsmål på 25 prosent er det som samsvarer best med at et utslippskutt på 40 prosent i 2030 blir nådd mest mulig kostnadseffektivt. Grunnet nødvendigheten av å øke EU’s energiforsyningssikkerhet og redusere import av energi vil Kommisjonen likevel foreslå et energieffektiviseringsmål på 30 prosent. Dette vil øke kostnadene knyttet til 2030 rammeverket med 20 milliarder euro i året.

Kommisjonen viser til at krisen i Ukraina er en påminnelse om hvor sårbar energiforsyningssikkerheten, og særlig import av gass, til EU er. I meldingen er det estimert at 1 prosent energisparing tilsvarer 2,6 prosent redusert gassimport og det vises også til en studie som sier at 1 prosent økt energisparing vil føre til 0,4 prosent lavere gasspris i 2030.

Kommisjonen foreslår et indikativt (ikke-bindende) energieffektiviseringsmål på EU-nivå som skal nås gjennom bindende EU-tiltak og nasjonale tiltak. Dette er den samme strategien Kommisjonen har for å nå 20 prosent energieffektivisering i 2020. Energieffektiviseringsmålet i 2030 er målt ut fra en referansebane. Kommisjonen vil evaluere progresjonen for å nå målet i 2017 og vurdere å ta inn andre indikatorer som blant annet tar hensyn til endringer i bruttonasjonalprodukt og befolkningsvekst.

Kommisjonen anslår at energieffektiviseringen må skje både innenfor industri og transport, men særlig i bygg.

Kommisjonen peker på at ambisiøse energieffektiviseringsmål også er viktig for å redusere klimagassutslipp og øke sysselsetting. I meldingen presenteres det bl.a. at energieffektivisering spiller en viktig rolle for å stimulere arbeidsplasser spesielt innen byggebransjen. Lavere energiregning for konsumenter er også et poeng som blir trukket frem. Kommisjonen vil at energieffektivisering skal bidra til at EU får et mer konkurransedyktig, sikkert og bærekraftig energisystem.

Sakkyndige instansers merknader

Meldingen om energieffektivisering fra Kommisjonen legges frem i Spesialutvalget for energi, samt har vært presentert i OEDs EØS-kontaktutvalg og KLDs EØS-referansegruppe.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2014)520
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen