Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrking av supplerende pensjonsrettigheter

Direktiv 2014/50/EU om styrking av arbeidstakermobiliteten mellom medlemsstatene gjennom bedring av opptjening og videreføringen av rettighetene til supplerende pensjon

Directive 2014/50/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on minimum requirements for enhancing worker mobility between Member States by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Direktivet bygger videre på Rådsdirektiv 98/49/EF om trygging av rettigheter til supplerende tjenestepensjon for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Fellesskapet. Direktivet gjelder alle tjenestepensjonsordninger som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 883/2004 (sosiale sikringsordninger), med unntak av lukkede pensjonsordninger. Direktivet får bare anvendelse der arbeidstakere skifter arbeid på tvers av landegrensene i EU (dvs. ikke ved jobbskifte innenfor samme medlemsstat).

Direktiv 2014/50/EU er et minimumsdirektiv. Formålet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til.

Direktivet omhandler for det første minimumsvilkår for opptjening av rettigheter i supplerende pensjonsordninger. Direktivet fastsetter at pensjonsrettigheter skal sikres senest etter tre års tjenestetid, og at minstealder for opptak i ordningen ikke kan settes høyere enn 21 år. Arbeidstakers egne tilskudd skal tilbakebetales dersom arbeidsforholdet avsluttes før pensjonsrettighetene er sikret. Medlemsstatene har anledning til å tillate tariffpartene å avtale andre vilkår og bestemmelser hvis tariffavtaler gir like god beskyttelse som direktivet og ikke representerer restriksjon for fri bevegelse av arbeidstakere innen EU.

For det andre stiller direktivet nærmere krav om at arbeidstakerne skal beholde sin rett til opptjent pensjon. Arbeidstakeren har krav på å beholde sine opptjente rettigheter i ordningen ved fratreden.Slike rettigheter skal behandles på mest mulig lik linje som rettighetene til eksisterende arbeidstakere.

Direktivet stiller for det tredje krav til hvilken informasjon arbeidstakerne har krav på. Arbeidstakeren skal ha krav på informasjon om hvordan skifte av arbeid påvirker pensjonsrettighetene deres. Tidligere arbeidstakere (ev. etterkommere) skal ha krav på informasjon om verdien og forvaltningen av rettighetene. Direktivet stiller også krav til at informasjonen skal være klar, skriftlig og gis innen en rimelig frist. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

En innlemmelse av direktivet i norsk rett vil medføre behov for enkelte endringer i lov 14. desember 2001 nr 95 om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området. Tjenestepensjonslovene oppfyller i hovedsak direktivets minstekrav, men det kan være behov for enkelte presiseringer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av direktivet i norsk rett antas å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/50/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0050

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2014
Frist returnering standardskjema: 11.06.2014
Dato returnert standardskjema: 24.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 188/2014
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen