Forsiden

Teknisk endringsdirektiv som endrer vedlegg I+II til drivstoffkvalitetsdirektivet

Kommisjonsdirektiv 2014/77/EU av 10. juni 2014 som endrer vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel

Commission Directive 2014/77/EU of 10 June 2014 amending Annexes I and II of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Direktivet ble publisert i Official journal 11. juni 2014 og trådte i kraft 1. juli 2014. Gjennomføringsfristen for EU-landene var 11. juni 2015.

Direktivet ble 20. mars 2015 innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6a, der 98/70/EF er innlemmet, gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 55/2015. Ikrafttredelsen for beslutningen ble imidlertid satt til samme dag som framtidig ikrafttredelse av EØS-komitebeslutningen for innlemmelse av direktiv 2009/30/EF. Den beslutningen trådte i kraft 1. november 2015.

Direktiv 2014/77/EU ble gjennomført i norsk rett i produktforskriften kapittel 2 vedlegg IV gjennom forskrift 2. november 2015 nr. 1261 om endring i produktforskriften (gjennomføring av endringer i drivstoffkvalitetsdirektivet), i kraft samme dag. Gjennomføring ble meldt til ESA i brev 8. desember 2015.

Sammendrag av innhold

Drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF) stiller miljøkrav til drivstoff og spesifiserer hvilke analytiske metoder som skal benyttes for rapportering på disse miljøkravene. De analytiske metodene er fastsatt i standarder utviklet av European Committee for Standardization (CEN). Drivstoffkvalitetsdirektivet er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6a.

De analytiske standardene det refereres til i drivstoffkvalitetsdirektivet har, av hensyn til den tekniske utviklingen, blitt erstattet av nye standarder. Direktiv 2014/77/EU oppdaterer derfor referansen til de aktuelle standardene i vedlegg I og II til drivstoffkvalitetsdirektivet. Nye referanser bli EN 228:2012 og EN 590:2013.

Merknader
Rettslige konsekvenser

De aktuelle bestemmelsene er i Norge gjennomført i produktforskriften kapittel 2, vedlegg IV. Endringsdirektivet vil medføre behov for endring av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I omfang vil rapporteringskravene være de samme, og det forventes ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble presentert for Spesialutvalget for miljø den 24. september 2014, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Høring har vært ansett som åpenbart unødvendig.

Vurdering

Direktivet medfører kun endringer av teknisk karakter og vurderes ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/77/EU
Basis rettsaktnr.: 98/70/EF
Celexnr.: 32014L0077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.07.2014
Dato returnert standardskjema: 08.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.11.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 02.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.12.2015

Lenker