Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet – PED beskyttelsestiltak for innførsel av svin

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 750/2014 av 10. juli 2014 om beskyttelsestiltak mot endemisk diaré hos svin med hensyn til dyrehelsemessige betingelser for innførsel av svin til unionen

Commission implementing regulation (EU) No 750/2014 of 10 July 2014 on protection measures in relation to porcine epidemic diarrhoea as regards the animal health requirements for the introduction into the Union of porcine animals

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Epidemisk diaré hos svin (PED) er en sjukdom som hovedsakelig rammer spedgris. Morbiditeten og mortaliteten hos grisunger er høy. Voksne individer kan også rammes, men disse får ofte milde symptomer. PED forårsakes av to subtyper coronavirus, alfa og delta. USA og Canada har nylig rapportert til Verdens dyrehelse organisasjon (OIE) om utbrudd av PED i svinepopulasjonen. Epidemiologisk og klinisk ser utbruddet ut til å arte seg annerledes enn tidligere utbrudd med coronavirus. I EU har man kun hatt, og har, utbrudd med alfa coronavirus. Det er ikke påvist tilfeller av PED i Norge.

Direktiv 91/496/EØF gir mulighet til å fastsette spesielle vilkår for beskyttelse mot nye sykdommer i tredjeland som truer dyrehelse eller folkehelse i unionen. Forordning (EU) nr. 206/2010 fastsetter krav og helsesertifikater som skal benyttes ved import av levende dyr. I del 2 vedlegg 1 av forordningen gis sertifikatmodellen for ungulater.

Forordningen (EU) nr. 750/2014 gir særskilte beskyttelsestiltak ved import av levende svin fra USA og Canada. Helsesertifikatet for import av svin POR-X fra del 2 i vedlegg 1 av forordning (EU) nr. 206/2010 er brukt som utgangspunkt. I helsesertifikatets punkt II.2.1 legges det til et nytt underpunkt c) som krever at dyrene i forsendelsen skal ha vært holdt i en besetning hvor det ikke har vært noe bekreftet eller mistenkt tilfelle av PED de siste 40 dager før forsendelse. Det kreves også at avføringsprøver fra dyrene som skal sendes har blitt testet med en PCR-test for procin epidemic diare virus og procint deltacoronnavirus tidligst 7 dager før avreise med negativt resultat. Videre skal dyrene ikke ha blitt vaksinert mot PED.

Forordningen trer i kraft 12. juli 2014 og er gyldig til 12. januar 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil medføre at det fastsettes en forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot import av levende svin fra USA og Canada i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører minimale økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge da livdyrimporten av svin er svært begrenset. Konsekvensen dersom man får viruset inn i landet vil derimot vært svært omfattende og rettsakten ansees derfor som berettiget og nødvendig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Problemet med epidemisk grisediare (PED) i USA og Canada er kjent, import av livdyr er minimal og innføring av strengere krav på lik linje med EU er i alles interesse. Mattilsynet mener at det er åpenbart unødvendig med høring i dette tilfellet iht. fvl § 37 c.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 750/2014
Celexnr.: 32014R0750

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen