Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1041 av 30. juni 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 2015/1041 of 30 June 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "Stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 10. februar 2015. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 30. juni 2015 og publisert i Official Journal den 1. juli 2015 og trer i kraft i EU den 21. juli 2015.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på sju helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for alle sju helsepåstander er vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet at det er en sammenheng mellom påstandene og virkestoffene. EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og derfor ikke godkjente. Alle søknader har fått negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander.

Virkestoff og påstander

EFSA-nummer

Citrulline-malat og rekonvalesens etter fysisk aktivitet

Q-2013-00659

Oliven (Olea europaea L.) blad-vann-ekstrakt og økning glukose toleransen

Q-2013-00783

Pacran® og nedre urinveier

Q-2013-00889

En kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA103 og Streptococcus thermophilus LA 104 og reduksjon av tarmubehag

Q-2013-00892

En kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101 Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA103 og Streptococcus thermophilus LA 104 og forbedring av tarmfunksjon

Q-2013-00893

En kombinasjon av L-treonin, L-valin, L-leusin, L-isoleusin, L-lysin, krompikolinat og reduksjon av blodsukkeret

Q-2013-00756

En kombinasjon av lutenin og zeaxantin og vedlikehold av synet

Q-2013-00875

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukeren større stygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelige dokumenter og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakten har vært diskutert på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 22. september 2014 og i SCoPAFF den 10. februar 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene på disse to møtene. Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1436
Rettsaktnr.: 2015/1041
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R1041

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2015
Frist returnering standardskjema: 21.07.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.11.2014
Høringsfrist: 09.01.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen