Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1052 av 1. juli 2015 om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) 2015/1052 of 1 July 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 10. februar 2015. Rettsakten er fastsatt i EU den 1. juli 2015 og er publisert i Official Journal den 2. juli 2015 og trådte i kraft i EU 20 dager etter dette. Rettsaken er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på to helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som er knyttet til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for de to helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Begge søknader har fått negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende to virkestoffer og påstander.

Virkestoff og påstand

EFSA-nummer

Plantesterol estere i kosttilskudd og reduksjon av kolesterol

Q-2013-00595

CranMax® for å hindre at E. coli fester seg til uroepitelceller hos kvinner som er en risikofaktor for å utvikle urinveisinfeksjoner.

Q-2013-00649

Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukeren større stygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelige dokumenter og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7390-2015-INIT/da/pdfUtkast til rettsakten har vært diskutert på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 22. september 2014 og på Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) den 10. februar 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene på disse to møtene. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1052
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R1052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2015
Frist returnering standardskjema: 21.07.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.11.2014
Høringsfrist: 09.01.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen