Endringsforordning toppdomene .eu

Kommisjonsforordning (EU) 2015/516 26. mars 2015 som endrer Forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementering av toppdomene .eu og dets funksjoner samt prinsipper for registrering

Comission Regulation (EU) 2015/516 of 26 March 2015 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing Registration

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2015

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt 26. mars 2015 og trådte for medlemsstatene i kraft 16. april samme år. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 30. oktober 2015.

Ekomforskriften ble endret 3. desember 2015 ved at en henvisning til forordningen ble tatt inn i ekomforskriften § 6-7.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EF) nr. 874/2004. For å sikre at verifiseringen av validiteten av en søknad om registrering skjer før og ikke bare etter registrering, endres artikkel 3 og artikkel 6 i forordningen. Videre, for å sikre juridisk klarhet når det gjelder medlemsstatenes og de fremtidige medlemsstatenes rettigheter erstattes vedlegget til  forordning (EF) nr. 874/2004 (endret gjennom forordningene nr. 1654/2005 og nr. 560/2009) med et nytt og oppdatert vedlegg hvor det tas hensyn til navn som inneholder tegn som ikke tidligere har vært tilgjengelige, navn som kan forbeholdes og navn som nå kan registres. I tillegg flyttes listen over navn som kan reserveres av Island, Liechtenstein og Norge fra vedlegg 2 til vedlegg 1 som følge av innlemmelsen av reguleringen av toppdomene .eu i EØS-avtalen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen faller inn under "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Rettsakten vil måtte innlemmes i EØS-avtalen og, ettersom det er snakk om en forordning, vil det være nødvendig med endring i ekomforskriften § 6-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for offentlige eller private aktører i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner.

Vurdering

Konklusjon:

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel og ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten behov for tilpasningstekst 30. oktober 2015. Ettersom det er snakk om en forordning, ble ekomforskriften § 6-7 endret 3. desember 2015 ved at en henvisning til forordningen ble tatt inn i forskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/516/EU
Basis rettsaktnr.: 733/2002/EF
Celexnr.: 32015R0516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.03.2015
Frist returnering standardskjema: 08.05.2015
Dato returnert standardskjema: 11.06.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 271/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.12.2015