Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1103 av 8. juli 2015 om godkjenningen av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1103 of 8 July 2015 concerning the authorisation of beta carotene as a feed additive for all aminal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er gitt re-godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mv. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at betakaroten er trygt i bruk. Det er et viktig stoff i produksjonen av retinol hos alle dyrearter, og særlig hos katter. Det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold i fôr, men gitt en anbefaling om innhold i melkeerstatning til kalver. Siden stoffet er uendret etter sin opprinnelig godkjenning, er det foreslått en overgangsperiode for å tilpasse seg det nye regelverket. I 12 måneder etter rettsakten trer i kraft, kan premiks og fôrblandinger til matproduserende dyr, der betakaroten inngår og er produsert og merket etter gammelt regelverk, brukes opp. For fôr til kjæledyr er perioden 24 måneder.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 29. juli 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke stoffet på samme måte som før. Med overgangsperioden som er foreslått, kan restlagre som er produsert etter tidligere godkjenning på vissebetingelser brukes opp.Det er en ressursvennlig og god løsning for alle.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for matområdet har vurdert rettsakten, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Siden dette er en re-godkjenning, og det ikke er materielle endringer i forslaget, vil det ikke få andre konsekvenser enn at betakaroten som fôrtilsetningsstoff kan brukes som før, bare med noen små tilpasninger i merkekrav. Overgangsperioden som er gitt er nyttig. Å kunne bruke opp restlager av stoffet og produsert vare der det inngår innen visse frister og på visse betingeler er et godt bidrag til kostnadssparing og ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1103
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2015
Frist returnering standardskjema: 19.06.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker