Harmonisering av 1452-1492 MHz-båndet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisering av 1452-1492 MHz-båndet til terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/750 of 8 May 2015 on the harmonisation of the 1 452-1 492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2015

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen den 8. mai 2015 og publisert i Official Journal of the European Union den 12. mai 2015.

Rettsakten fulgte hurtigprosedyren og ble ikke behandlet i Spesialutvalget for Kommunikasjoner.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 220/2015 datert 25. september 2015, gjeldende fra 26. september 2015.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 har til formål å harmonisere vilkårene for adgang til og effektiv utnyttelse av frekvensbåndet 1452-1492 MHz til terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer i Fellesskapet, jf. beslutningen i artikkel 1.

Den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner (CEPT) fikk den 19. mars 2014 i mandat fra Europakommisjonen å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår i frekvensbåndet 1452-1492 MHz. Som svar på mandatet fremla CEPT den 28. november 2015 CEPT Report 54 der det ble foreslått en harmonisering av båndet med henblikk på bruk av båndet til supplerende nedlink for trådløst bredbånd, samtidig som medlemsstatene får mulighet til å tilpasse bruk i deler av båndet etter nasjonale behov, typisk til kringkasting.

Det kan tenkes at allerede eksisterende terrestrielle systemer som leverer ekomtjenester ikke nødvendigvis følger de tekniske vilkårene som fremgår av vedlegget til beslutningen. Av denne grunn allokeres frekvensbåndet på en ikke-eksklusiv basis til alle former for ekomtjenester.

I medhold av artikkel 2 skal medlemsstatene innen seks måneder etter notifisering av gjennomføringsbeslutningen stille frekvensbåndet 1452-1492 MHz til rådighet for terrestrielle systemer (på ikke-eksklusiv basis) i tråd med vilkårene som fremgår av det tekniske vedlegget til beslutningen. Medlemsstatene skal i henhold til forslaget sørge for at det gis beskyttelse til systemer i tilstøtende frekvensbånd. Videre skal det gis beskyttelse til terrestrielle kringkastingssystemer i båndet 1452-1479,5 MHz etter nærmere vilkår. De tekniske vilkårene for å besørge beskyttelse fremgår av beslutningens vedlegg.

Medlemsstatene skal sørge for koordineringsavtaler, men når det gjelder koordinering med tredjeland (land utenfor Fellesskapet) er medlemsstatene ikke bundet av plikter etter artikkel 2 i geografiske områder der det er nødvendig å avvike fra parameterne i vedlegget, men avviket må minimeres i varighet og geografisk rekkevidde.

I medhold av artikkel 4 skal medlemsstatene avlegge rapport om implementeringen av beslutningen senest innen ni måneder etter notifiseringen av beslutningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) særlig artikkel 4(3). Harmonisering av frekvensbåndet er også med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (2012/243/EU) om bedre tilgang til trådløse bredbåndstjenester ved at det legges til rette for at frekvensbåndet 1452-1492 MHz avsettes til terrestrielle systemer som kan levere ekomtjenester.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av ekomloven § 6-2 og § 6-1 og norsk frekvensplan. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ventes ikke å få økonomiske konsekvenser for private parter. Rettsakten vil kunne få administrative konsekvenser for statlige myndigheter (Nkom) i forbindelse med forhandlinger om koordineringsavtale med tredjepart (Russland). Kostnadene til dette vil måtte dekkes over det ordinære budsjettet til Nkom.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Kommunikasjoner.

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende harmonisering av frekvensbåndet 1452-1492 MHz både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT med CEPT Report 54 og gjennom observatørplass i RSC (Radio spektrumskomiteen) i EU.

Europakommisjonsbeslutningen er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndstjenester i EU/EØS. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av Fellesskapets generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumvedtaket.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsbeslutningen.

I Norge foreligger det ingen frekvenstillatelser i båndet 1452-1492 MHz. Båndet er ikke identifisert for mobilt bredbånd i ITUs radioreglement, men står på agendaen for dette på det kommende WRC i november 2015. Om resultatet av de kommende forhandlingene vil innebære at det vil settes tekniske krav som harmoniserer med europakommisjonsbeslutningen er derfor for tidlig å si.

Norge ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet planlegger i 2015/2016 å utrede tildeling av 1452-1492 MHz-båndet.

Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst til beslutningen.

Konklusjon: Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2015)750
Rettsaktnr.: 2015/750/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32015D0750

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2015
Frist returnering standardskjema: 27.04.2015
Dato returnert standardskjema: 08.06.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker