Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Observasjonsliste vannmiljø

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/495 av 20. mars 2015 som etablerer en observasjonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU angående vannmiljø med hjemmel i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2015/495 of 20 March 2015 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning nr. 320/2015, som trådte i kraft den 12. desember 2015.

Sammendrag av innhold

Artikkel 8b i direktiv 2008/105/EU oppretter en observasjonsliste (watch-list) over, i første omgang, 10 stoffer eller stoffgrupper, som det i EU skal samles inn  overvåkningsdata med sikte på å understøtte fremtidige runder med utarbeiding av nye prioriterte stoffer, jf. artikkel 16. 2, direktiv 2000/60/EF (vanndirektivet).


Stoffene på observasjonslisten skal velges ut blant stoffer som det foreligger opplysninger som tyder på at de kan utgjøre en vesentlig risiko på EU-nivå for eller via vannmiljøet, men der overvåkningsdataene er utilstrekkelige som grunnlag for en konklusjon angående den reelle risikoen. På observasjonslisten vil det vurderes å ta med meget giftige stoffer som benyttes i mange medlemsland og slippes ut i vannmiljøet, og som ikke eller sjeldent overvåkes.

Ved overvåkningen av stoffene på observasjonslisten bør det genereres data av høy kvalitet om stoffenes konsentrasjoner i vannmiljøet, og dataene skal kunne benyttes som grunnlag for å identifisere nye prioriterte stoffer, jfr. vanndirektivets artikkel 16.4. Der fastsettes også en miljøkvalitetsnorm, som medlemslandene må overholde. Der foretas en konsekvensvurdering av forslaget om å ta opp et nytt stoff på listen over prioriterte stoffer.

Ifølge artikkel 8b nr. 1, i direktiv 2008/105/EF skal diclofenac, 17-beta-estradiol (E2) og 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) oppføres på den første observasjonslisten med sikte på å samle inn overvåkningsdata med det formål å fremme fastsettelsen av riktige tiltak for å imøtegå den risiko, som disse stoffer utgjør. Estron (E1), et nedbrytningsprodukt av 17-beta-estradiol, skal også oppføres på observasjonslisten på grunn av de to stoffenes betydelige kjemiske likheter.

I 2014 samlet Kommisjonen inn data om en rekke andre stoffer, som var aktuell for listen. Det ble fortatt en rangering, og i den forbindelse ble det sett på stoffer, som var nær ved å bli prioritert i den siste gjennomgangen av de prioriterte stoffene, men der det fremdeles var behov for overvåkningsdata for å få bekreftet at risikoen er betydelig. Det ble også vurdert andre stoffer, som er identifisert som potentielt nye forurensende stoffer, hvor det foreligger lite eller ingen nyere overvåkningsdata. Det ble foretatt en risikovurdering for hvert enkelt stoff ut fra de foreliggende opplysninger om iboende fare og miljøeksponering. Eksponeringen ble vurdert ut fra data om omfanget av produksjon og anvendelse, og det ble tatt hensyn til eventuelle faktiske overvåkningsdata.

På denne bakgrunn ble ytterligere 7 stoffer oppført på observasjonslisten; oxadiazon, methiocarb, 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol, tri-allat, fem neonicotinoider, tre makrolide antibiotikum, og 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamat.

Direktiv 2008/105/EU forutsetter en oppdatering av observasjonslisten hver 24 måned.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/105/EU om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer og visse andre stoffer. Norske myndigheter er forpliktet til å overvåke og rapportere stoffene på vaktlisten i samsvar med direktiv 2008/105/EU art. 8b. Norge hadde ingen innvendinger mot direktivet da det ble vedtatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Overvåkning av stoffene på vaktlisten vil kunne føre til noe ekstra kostnader til overvåkning hvert år for staten. En del av kostnadene vil kunne spares ved å legge stoffene til screeningsprogrammet for nye miljøgifter eller basisovervåkningen. Staten vil være ansvarlig for overvåkningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/495/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/105/EU
Celexnr.: 32015D0495

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2015
Frist returnering standardskjema: 25.06.2015
Dato returnert standardskjema: 14.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 320/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen