EØS-notatbasen

Utfyllende bestemmelser til MiFIR om clearingplikt for derivater handlet på regulert marked og tidspunkt for aksept av clearing

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/582 av 29. juni 2016 som supplerer europaråds- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om plikten til å cleare derivater handlet på regulerte markeder og tidspunktet for aksept av clearing

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/582 of 29 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the obligation to clear derivatives traded on regulated markets and timing of acceptance for clearing

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Forordningen gir regler som skal bidra til at clearingen av derivatkontrakter går så smidig som mulig. Den pålegger regulerte markeder og sentrale motparter å spesifisere på forhånd hvilken informasjon de trenger fra involverte aktører for at en derivatkontrakt skal kunne cleares. Den setter frister for innmelding av en derivatkontrakt for clearing og for handelsplassens og den sentrale motpartens avvisning av en transaksjon for clearing. Fristene varierer ettersom kontrakten er handlet på en handelsplass eller ikke og om den er registrert elektronisk eller ikke. Dersom en derivatkontrakt er inngått elektronisk på en handelsplass, skal den erklæres ugyldig dersom den sentrale motparten ikke aksepterer kontrakten for clearing. I andre tilfeller skal handelsplassens regler og avtalen mellom motpartene regulere hva som skal skje dersom den sentrale motparten ikke aksepterer kontrakten for clearing.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen, og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/582
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017R0582

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: