Tekniske reguleringsstandarder om kriterier for å fastslå om clearingpliktige derivatkontrakter skal underkastes handelsplikt på handelsplass

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/2020 av 26. mai 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om kriterier for fastsettelse av om derivater underlagt clearingplikt skal være underlagt handelsplikt

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2020 of 26 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on criteria for determining whether derivatives subject to the clearing obligation should be subject to the trading obligation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, men er ikke innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Den gir kriterier for å fastslå om derivater skal underkastes handelsplikt på handelsplass. Derivatene må være tilstrekkelig likvide for at en forpliktelse skal foreligge. Forordningen oppstiller hvilke momenter som skal vektlegges av ESMA i denne vurderingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten

Vurdering

Rettsakten kan tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)2710
Rettsaktnr.: 2016/2020
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32016R2020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2016
Frist returnering standardskjema: 20.03.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen