Vet - AFS baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/558 av 1. april 2015 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2015/558 of 1 April 2015 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 5. mars 2015 og publisert på OJ den 8. april 2015.

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til utforming av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy sykdomsrisiko deles i soner nummerert fra 1 til 4 etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Denne rettsaken endrer beslutning 2014/709/EU. Endringen består i en spesifikasjon av unntak om å ta animalske biprodukter som stammer fra tamgris, både når det gjelder slakteriavfall og død gris fra besetninger, ut av sone III ved at det refereres til bestemmelsene for godkjent slakteri (forordning (EU) nr. 853/2004) og bestemmelsene for biprodukter (forordning (EU) nr. 1069/2009. Videre endres vedlegg I som listefører og klassifiserer områder med utbrudd eller funn av tilfeller med afrikansk svinepest. Dette med bakgrunn i nye utbrudd av afrikansk svinepest hos domestisert gris i Polen og flere funn av sykdomstilfeller hos villsvin Polen og Latvia.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning 2014/709/EU og (EU) 2015/558 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedleggene. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2015/558 medfører derfor ingen endring av norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/558/EU
Celexnr.: 32015D0558

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: