Vet-TSE (SISTE)

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1162 av 15. juli 2015 om endring av vedlegg V i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) 2015/1162 of 15 July 2015 amending Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over hvilke vev som skal anses som spesifisert risikomateriale (SRM) hos storfe i medlemsland som har status neglisjerbar risiko for BSE (kugalskap). SRM er materiale som har større risiko for å overføre BSE. SRM må fjernes på slakteriet og behandles som kategori 1-materiale i henhold til regelverket om animalske biprodukter. Bakgrunnen for lempingen er risikovurderinger gjort av EUs vitenskapelige komité (EFSA). På grunn av for lite kunnskap om såkalt atypisk BSE ønsket man ikke enda å oppheve hele SRM-listen for storfe for medlemsland som har status neglisjerbar risiko for BSE (kugalskap).

Følgende vev fra storfe har hittil vært ansett som SRM i alle medlemsland, også i de medlemslandene som har status neglisjerbar risiko for BSE:

- kraniet, unntatt underkjeven, men med hjernen og øynene, samt ryggmargen fra storfe som er eldre enn 12 måneder

- ryggraden, utenom halens ryggvirvler, hals-, bryst- og lendevirvelens tverr- og ryggtapper, den mediale korsbeinskammen og korsbeinets vinger, men med nerveknutene i ryggmargen fra storfe som er eldre enn 30 måneder

- mandlene, tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen, og mesenteriet fra storfe uansett alder.

Følgende vev fra storfe blir nå de eneste som forblir ansett som SRM i medlemsland som har status neglisjerbar risiko for BSE:

- kraniet, unntatt underkjeven, men med hjernen og øynene, samt ryggmargen fra storfe som er eldre enn 12 måneder.

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) definerer ikke noe vev som SRM i land som har status neglisjerbar risiko for BSE. EØS-regelverket tillater import av SRM fra tredjeland som har status neglisjerbar risiko for BSE, mens EØS-land med tilsvarende status, må destruere det tilsvarende materialet. Misnøyen med denne skjevheten har også vært en pådriver for å få til endringen av SRM-listen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift nr. 595 av 30. mars 2004 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Retningslinje for spesifisert risikomateriale (SRM) må oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Slakterinæringen har, så vidt Mattilsynet vet per dags dato, ingen konkrete planer om å bruke det aktuelle materialet som mat, men næringen vil spare utgifter til destruksjon siden det er dyrere å destruere kategori 1-materiale (som SRM), enn å håndtere det aktuelle materialet som kategori 2- og kategori 3-materiale. Fra Norsk Protein AS har Mattilsynet fått opplyst at bearbeidingsanleggene for kategori 3-materiale har god kapasitet, og at det er etterspørsel etter sluttproduktene animalsk fett og kjøttbeinmel. Animalsk fett kan selges til kraftfôrprodusentene i Norge, som da kan bruke mer norskprodusert animalsk fett og mindre importert soyaolje og palmeolje. Kjøttbeinmel kan selges som råvare til produksjon av kjæledyrfôr, pelsdyrfôr og gjødsel.

For Mattilsynet vil rettsakten ikke medføre noen endringer av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaken er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har støttet lempingen av SRM-listen på møtene i Brussel.

Innspillet fra Norsk Protein AS om at fôrbransjen har etterlyst mer norsk animalsk fett for å redusere importen av soya- og palmeolje, er en positiv ringvirkning av lempingen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1162/2015
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32015R1162

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 03.08.2015
Dato returnert standardskjema: 11.08.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 237/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.07.2015
Høringsfrist: 28.08.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker