Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin, endringer i 32009R0606, maksismumsinnhold av svoveldioksid

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 596/2015 av 15. april 2015 om endring i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder økning i det totale maksimumsinnholdet av svoveldioksid der klimaforholdene gjør dette nødvendig

Commission Implementing Regulation (EU) 596/2015 of 15 April 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards the increase in the maximum total sulphur dioxide content where the climate conditions make this necessary

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer tillegg 1 til vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, slik at det åpnes for at Tyskland kan tillate en økning i det totale maksimumsinnholdet av svoveldioksid i vin produsert av druer som ble høstet i 2014 med opprinnelse i nærmere bestemte vindyrkingsområder i Tyskland. Begrunnelsen for dette er de klimatiske forholdene i de aktuelle områdene i 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0596/2015
Basis rettsaktnr.: 32013R1308
Celexnr.: 32015R0596

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2015
Frist returnering standardskjema: 03.08.2015
Dato returnert standardskjema: 18.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 63/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2015
Høringsfrist: 16.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker