Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1886 av 20. oktober 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler som viser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/1886 of 20 October 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "Stående komite for planter, dyr, fødevarer og fôr" SCoPAFF den 9. juni 2015. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen den 20. oktober og publisert i Official Journal of the European Union den 21. oktober 2015 og trer i kraft i EU den 9. november 2015.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på tre helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som er knyttet til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffene. EU-kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsaken omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Alle tre søknader har fått negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende tre virkestoffer og påstander.

Virkestoff og påstand

EFSA-nummer

Ikke-fordøyelige oligosakkarider og polysakkarider inkludert galaktooligosakkarider, oligofruktosakkaraider og polyfruktose og inulin.

Stimulerer opptak av kalsium.

Q-2008-140

Beta-galaktosidase fra Streptococcus thermophilus.

Laktase bidrar til en behagelig fordøyelse.

Q-2008-148

Svisker.

Svisker kan bidra til en normal tarmfunksjon

Q-2008-193

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene. Det er gitt en overgangstid på 6 måneder for de tre helsepåstandene. Det betyr at helsepåstandene skal tas ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukeren større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt har vært oppe på agendaen på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 19. januar 2015 og på SCoPAFF den 9. juni 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene på disse to møtene. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1886
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R1886

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2015
Frist returnering standardskjema: 09.11.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.04.2015
Høringsfrist: 30.06.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker