Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1898 av 21. oktober 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/1898 of 21 October 2015 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på Kommisjonens "stående komite for planter, dyr, fødevarer og fôr" (SCoPAFF) den 9. juni 2015. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen den 21. oktober 2015 og publisert i Official Journal of the European Union den  22. oktober 2015 og trer i kraft i EU den 10. november 2015.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på en helsepåstand som det er søkt godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om et den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet at det en sammenheng mellom påstanden og virkestoffet. EU-kommisjonen tar vurderingene til EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstanden i denne rettsaken oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjent. Søknaden har fått negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende (se tabell) virkestoff og påstand.

Virkestoff og påstand

EFSA-nummer

Bimuno®GOS.

Et regelmessig inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere mageubehag

EFSA-Q-2015-00022

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomheter vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelige og dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt har vært på agendaen på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 19. januar 2015 og på SCoPAFF den 9. juni 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende den avviste helsepåstanden på disse møtene. Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1898
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R1898

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2015
Frist returnering standardskjema: 10.11.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.04.2015
Høringsfrist: 30.06.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker