BAT-konklusjoner for intensiv fjørfeavl og svineavl

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/302 av 15. februar 2017 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for intensiv fjørfeavl eller svineavl

Commision Implementing Decision (EU) 2017/302 of 15 February 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for Intensive Rearing of Poultry and Pigs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.08.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

BAT-konklusjonene ble vedtatt 15. februar 2017.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten inneholder BAT-konklusjoner for virksomheter som produserer fjørfe og svin.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet, IED) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning  er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen").  BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

BAT-konklusjonene gjelder for virksomheter med mer enn 40 000 plasser til fjørfe, mer enn 2000 plasser for produksjonssvin (over 30 kg) eller mer enn 750 plasser til purker. BAT-konklusjonene dekker blant annet fôring med sikte på å redusere mengde nitrogen og fosfor som slippes ut, håndtering av fôr, oppsamling, behandling, lagring og spredning av gjødsel, og oppbevaring av døde dyr. Det angis BAT for blant annet miljøstyringsystem, vannutnyttelse, utslipp fra avløpsvann, energi, støy, støv, lukt og utslipp til luft, samt beregninger/målinger av utslipp.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Indistriutslippsdirektivet er hjemlet i artikkel 192(1) i EU-traktaten, og ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og er gjennomført i Norge gjennom endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften som trådte i kraft 1. august 2016. BAT-konklusjonene blir gjeldende når de er tatt inn i EØS-avtalen. Nye BAT-konklusjoner krever derfor ikke forskriftsendring. Rettsakten skal grupperes i gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er seks registrerte anlegg med tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av fjørfe som vil bli omfattet av BAT-konklusjonene. I tillegg kjenner Miljødirektoratet til at det er ett anlegg som ikke er konsesjonsbehandlet, men som antas å bli omfattet og skal ha tillatelse.

På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomhetene eventuelt må gjøre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/302/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32017D0302

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2017
Frist returnering standardskjema: 14.04.2017
Dato returnert standardskjema: 14.04.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker