Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid/7-9/folpet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1758 av 28. september 2015 om godkjenning av folpet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 7 og 9

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1758 of 28 September approving folpet as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 7 and 9

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Folpet (N-(triklorometyltio)ftalimid) i produkttypene 7 og 9 omfattes av denne listen. Forordning (EU) 2015/1758 godkjenner folpet som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 7 og 9. Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film. Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer.

Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr. Når det gjelder produkter behandlet med folpet, gjelder spesielt at den personen som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, skal sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen da folpet oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i kategori 1.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 7 gis med følgende tilleggsbetingelser; ut i fra risiko for jordforurensning skal merking, og der det foreligger sikkerhetsdatablad, angi hvilke tiltak som skal iverksettes for å beskytte mot jordforurensning når folpetprodukter påføres med pensel utendørs for å unngå spill og minimere utslipp til miljøet. For å unngå forurensning av jord skal ikke folpetprodukter godkjennes for folpetprodukter utendørs påføring ved spraying med mindre risikoen reduseres til et akseptabelt nivå.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1758
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R1758

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2015
Frist returnering standardskjema: 05.10.2015
Dato returnert standardskjema: 05.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 17/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.09.2015
Høringsfrist: 30.10.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.02.2016

Lenker

Til toppen