Biocid/pt-1-2-3-4-5-6/hydrogenperoksid

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1730 av 28. september 2015 om godkjenning av hydrogenperoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1730 of28 September 2015 approving hydrogen peroxide as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 1, 2, 3, 4, 5 and 6

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Hydrogenperoksid i produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 omfattes av denne listen.

Forordning (EU) 2015/1730 godkjenner hydrogenperoksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Produkttype 3 omfatter produkter til veterinærhygiene. Produkttype 4 omfatter overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer. Produkttype 5 omfatter drikkevann. Produkttype 6 omfatter konserveringsmidler for produkter under lagring.

Ved produktvurderingen for produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Kravene i forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer til eksplosive stoffer gjelder i tillegg til kravene som her gis for godkjenning av biocidprodukter med hydrogenperoksid. For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

De spesielle bruksbetingelsene for profesjonell bruk i produkttype 1 gjelder konsentrerte produkter.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 4 gis med følgende tilleggsbetingelse;

Produkter skal ikke inkorporeres materialer eller artikler som vil komme i kontakt med mat (ref forordning (EF) nr. 1935/2004) med mindre Kommisjonen har vedtatt spesifikke migrasjonsgrenser eller det er fastsatt at slike grenser ikke er nødvendige.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1730
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R1730

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2015
Frist returnering standardskjema: 29.09.2015
Dato returnert standardskjema: 29.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 301/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.09.2015
Høringsfrist: 30.10.2015
Frist for gjennomføring: 12.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 12.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2015

Lenker