EØS-notatbasen

Biocid/pt-1-2-4/DCPP

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1727 av 28. september 2015 om godkjenning av 5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2 og 4

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1727 of 28 September 2015 approving 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 1, 2 and 4

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol (DCPP) i produkttypene 1, 2 og 4 omfattes av denne listen. Forordning (EU) 2015/1727 godkjenner DCPP som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2 og 4. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Produkttype 4 omfatter overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer. DCPP er å betrakte som kandidat for substitusjon iht artikkel 10 punkt 1(d) da det fyller to av kriteriene (Toksisk og Bioakumulativt) for å være et PBT-stoff. Ved produktvurderingen for produkttypene 1, 2 og 4 skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Når det gjelder produkter behandlet med DCPP, gjelder spesielt at den personen som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, skal sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen som følge av stoffets bioakumulative egenskaper.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 2 gis med følgende tilleggsbetingelse; For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 4 gis med følgende tilleggsbetingelser:

For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal medlemsstatene undersøke om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal medlemsstatene treffe hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Til bruk i produkttype 4 ble det i vurderingen heller ikke tatt høyde for at biocidprodukter som inneholder stoffet kan inngå i materialer og gjenstander bestemt til direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler. For slike materialer kan det kreves at det fastsettes spesifikke grenser for migrasjon over i næringsmidler. Godkjenninger omfatter derfor ikke slik bruk med mindre Kommisjonen har vedtatt slike grenser eller det er fastsatt at slike grenser ikke er nødvendige.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1727
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015R1727

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2015
Frist returnering standardskjema: 29.09.2015
Dato returnert standardskjema: 29.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 301/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.09.2015
Høringsfrist: 30.10.2015
Frist for gjennomføring: 12.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 12.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2015