Endring av forordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til spesifikasjonene for etyllaurylarginat (E 243)

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1725 av 28. september 2015 om endring av vedlegg til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for etyllaurylarginat (E 243)

Commission regulation (EU) 2015/1725 of 28 September 2015 amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Ethyl lauroyl arginate (E 243)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av renhetskriterier og spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for etyllaurylarginat (E 243).

Etyllaurylarginat er et konserveringsmiddel godkjent for bruk i næringsmidler. Den nåværende spesifikasjonen definerer etyllaurylarginat som syntetiseres ved forestring av arginin med etanol, etterfulgt av en reaksjon mellom esteren og laurylklorid. Det resulterende etyllaurylarginatet utvinnes som hydrokloridsalt, som blir filtrert og tørket. Søkeren anser at nåværende definisjon er for bred. Søker mener også at definisjonen bør reflektere detaljer som temperatur og pH, som ble inkludert i den opprinnelige søknaden, og som er viktige for å oppnå den samme profilen som ble vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) i sin uttalelse om helsemessig risiko ved bruk av etyllaurylarginat som konserveringsmiddel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 231/2012 vad gjelder spesifikasjonene for etyllaurylarginat (E 243). Mattilsynet mener at endringene  ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1725
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R1725

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2015
Frist returnering standardskjema: 04.09.2015
Dato returnert standardskjema: 04.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 47/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2015
Høringsfrist: 01.11.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker