Endringsforskrift for vedlegg IC og V til avfallstransportforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/2002 som endrer vedlegg IC og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1013/2006 om forsendelser av avfall

Commission Regulation (EU) 2015/2002 of 10 November 2015 amending Annexes IC and V to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.08.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forordning 2015/2002 endrer vedlegg IC og V til grensekryssforordningen (EU) nr. 1013/2006. 

Forordningen ble publisert i Official Journal 10. november 2015 og trådte i kraft i EU 30. november 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning 2015/2002 fører til en endring av vedlegg IC og V i grensekryssforordningen (EF) nr. 1013/2006. Grensekryssforordningen regulerer grensekryssende transport av avfall innenfor EØS-området. Rettsakten er en konsekvens av forordning (EU) 1357/2014 og beslutning 2014/955/EU (om endringer i avfallslisten i rammedirektivet om avfall).

Rettsakten fører til følgende endringer:
Punkt IV.254 i bilag IC må ajourføres. Bilag IC er en veiledning for utfylling av meldings- og følgedokumenter, og navnet på de farlige egenskapene i punkt IV.254 endres fra H1-H15 til HP1-HP15, for å forhindre forveksling med kodene for fareangivelser (jf. forordning (EC) nr. 1272/2008).

Rettsakten fører også til en endring av bilag V del 2 med den europeiske avfallslista. Listen i vedlegg V (fra 2000/532/EF) erstattes med over listen fra kommisjonsbeslutning 2014/955/EU. Endringene i EUs avfallsliste er små, og det er ikke forventet at endringene gir betydelige administrative konsekvenser

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kapittel 13 i avfallsforskriften har en henvisning til grensekryssforordningen, og § 13-1 i avfallsforskriften må derfor endres, slik at det vises til siste oppdaterte versjon av grensekryssforordningen.

Avfallsforskriften § 13-1 oppdateres for å gjennomføre rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2002/2015
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32015R2002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2015
Frist returnering standardskjema: 24.12.2015
Dato returnert standardskjema: 10.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.05.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 31.05.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.06.2016

Lenker