Revidering av økodesignkravene for produkters energiforbruk i avslått tilstand, hviletilstand og nettverkstilkoplet hviletilstand

Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i avslått tilstand, hviletilstand og nettverkstilkoplet hviletilstand i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 107/2009

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) 1275/2008 and Commission Regulation (EC) No 107/2009

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.08.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forskriftskomitéens medlemmer stemte 27. mai 2022 i favør av forordningen ved skriftlig prosedyre. 

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Neste steg er behandling i Rådet og EU-parlamentet.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Lovgivningen er basert på en studie som har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produkter med hensyn til energiforbruk i avslått tilstand, hviletilstand og nettverkstilkoplet hviletilstand og eventuelle konsekvenser av regelverket. Forordningen reviderer gjeldende forordning 1275/2008. Den opphever også forordning 107/2009 om miljøvennlig utforming av enkle digitale dekodere. 

Virkeområdet er utvidet i den reviderte forordningen. Samtidig er noen produktgrupper som var omfattet av forordning 1275/2008, ikke omfattet av den reviderte forordningen. 

Følgende produktgrupper omfattes av den reviderte forordningen: husholdningsapparater, IKT-utstyr primært beregnet til bruk i hjemmet, forbrukerelektronikk og musikkinstrumenter samt annet utstyr til opptak eller gjengivelse av lyd eller bilde, herunder signaler og annen overføringsteknologi, leketøy og fritids- og sportsutstyr, motordrevne justerbare møbler og motordrevne bygningselementer. 

Den reviderte forordningen stiller energieffektivitetskrav, funksjonskrav og informasjonskrav knyttet til avslått tilstand, hviletilstand og nettverkstilkoplet hviletilstand. 

Som i de fleste reviderte og nye økodesignforordninger som vil komme i tiden framover, er det tatt inn en ny bestemmelse som forbyr omgåelse av regelverket, artikkel 6 Circumvention and software updates. Artikkelen gjelder forbud mot å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt å oppnå gunstigere verdier i teknisk dokumentasjon eller annen type dokumentasjon. Produktets energibruk skal heller ikke endres som følge av en programvareoppdatering uten sluttbrukers forhåndstillatelse. Programvareoppdateringen skal heller aldri føre til endringer i produktets ytelse slik at det ikke lenger oppfyller økodesignkravene. 

Virkningsdatoer:

Forordningen skal gjelde fra to år etter ikrafttredelsesdato. Enkelte av kravene skjerpes to år etter at kravene har tatt til å gjelde.

Første ledd i artikkel 6 Circumvention skal gjelde fra den dato forordningen trer ikraft. 

Forordningen opphever gjeldende forordning (EF) nr. 1275/2008 to år etter at forordningen har trådt i kraft. Forordningen opphever forordning (EF) nr. 107/2009 fra den dato den reviderte forordningen får virkning. 

Virkningsdatoer for Norge vil avhenge av når forordningen eventuelt tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Når forordningen tas inn i EØS-avtalen avhenger av EØS-komiteens behandling. 

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU),EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av forordningen i norsk rett vil skje ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EU-kommisjonen anslår at økodesignforordningen vil bidra til en energibesparelse på 4 TWh/år i 2030.

Gjennomføring i norsk rett innebærer at kravene i forordningen må være overholdt for at et produkt som omfattes av forordningen skal kunne bringes i omsetning eller tas i bruk i Norge. Kravene vil ikke gjelde produkter som allerede er gjort tilgjengelig med tanke på distribusjon eller anvendelse eller som er tatt i bruk på EØS-markedet før kravene tar til å gjelde.

For produsenter av produktene som omfattes, antar EU-kommisjonen at de nye kravene til produktutforming kan medføre økte kostnader ved eventuelle omlegginger av produksjonsmetoder, men at uforholdsmessig store byrder er unngått ved at regelverket legger opp til overgangsperioder. NVE har ikke mottatt høringsinnspill fra norske interessenter i forbindelse med høring av arbeidsdokumenter eller forslag til revidert forordning. Basert på dette, antar NVE at forordningen ikke vil få vesentlige kostnader for foretak.

For forbrukerne vil forordningen kunne føre til noe økt innkjøpspris. Til gjengjeld er energieffektive produkter rimeligere i bruksfasen. På EU-nivå er det dermed lagt til grunn at kostnadene er lavere enn de besparelser som oppnås ved energieffektiviseringen. NVE antar at konsekvensene for norske forbrukere ikke vil være ulike EUs forbrukere.

EU-kommisjonen forventer at den oppdaterte forordningen vil forenkle/klargjøre arbeidet til tilsynsmyndighetene. Bransjen vil være forpliktet til å medvirke til gjennomføringen av tilsyn, og i enkelte tilfeller til å bære kostnadene med å få gjennomført tilsynet. Kostnadene for det offentlige og for næringslivet i forbindelse med dette vil avhenge av omfanget av tilsynsvirksomheten.

Opprinnelig forordning, 1275/2008, er allerede gjennomført i økodesignforskriften. NVE antar at den reviderte økodesignforordningen ikke vil medføre vesentlige økte økonomiske og administrative byrder knyttet til tilsyn og informasjonsarbeid.

NVE vurderer at reglene ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Saken ble lagt ut på høring den 6. desember 2017 forut for behandling i Samrådsforum den 20. desember 2017 og den 6. april 2022 i forbindelse med behandling i forskriftskomiteen 3. mai 2022. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering

NVE vurderer at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Produktet er ikke blant NVEs prioriterte produkter og NVE har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn posisjoner. 

Andre opplysninger

Produkter som var omfattet av forordning 1275/2008 men som ikke er omfattet av den reviderte forordningen er følgende: husholdningsoppvaskmaskiner omfattet av forordning 2019/2022, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner og -tørketromler omfattet av forordning 2019/2023, tjenere og datalagringsprodukter omfattet av forordning 2019/424 og elektroniske skjermer omfattet av forordning 2019/2021. I tillegg er datamaskiner, omfattet av forordning 617/2013, tidligere tatt ut av forordningen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/E, 1275/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker