Forberedende studium, gjennomgang av 1275/2008

Forberedende studium, gjennomgang av standby-forordningen 1275/2008

Review study on Standby Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.08.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien vil pågå i tidsrommet juli 2015 - juli 2016.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har igangsatt en forberedende studie der økodesignforordning 1275/2008 samt de fire tilhørende forordningene 278/2009, 642/2009, 617/2013 og 801/2013 gjennomgås med sikte på mulig revisjon.   

Forordning 1275/2008 oppstiller krav til produkters elforbruk i hviletilstand og i avslått tilstand. I tillegg stilles det krav til strømstyring som automatisk trer inn når produktet etter en viss tid ikke er i aktiv bruk.
Følgende produktgrupper omfattes:
1. Husholdningsapparater
2. IKT-utstyr primært beregnet til bruk i hjemmet
3. Forbrukerelektronikk og musikkinstrumenter samt annet utstyr til opptak eller gjengivelse av lyd eller bilde, herunder signaler og annen overføringsteknologi.
4. Leketøy og fritids- og sportsutstyr

Studien inngår ikke blant NVEs prioriterte områder under regelverksutformingen og NVE vil derfor ikke aktivt delta i de videre prosessene.
Norske interessenter oppfordres til å melde seg som «stakeholder» på studiens hjemmeside og derigjennom følge med og gi innspill til studien. Studien vil pågå i tidsrommet juli 2015- juli 2016. Dersom Kommisjonen, på bakgrunn av studien, velger å utforme en revidert forordning av 1275/2008, vil den reviderte forordningen kunne inntas i økodesignforskriften etter en behandling i EØS-komiteen. Dette vil tidligst kunne skje i 2017.

Berørte forordninger er:

- 1275/2008 om økodesignkrav til elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand.

- 642/2009 om økodesignkrav til fjernsyn

- 617/2013 om økodesignkrav til datamaskiner og datatjenere

- 801/2013 om endring av forordning 1275/2008 og 642/2009

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1275/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker