Grenseverdi for meldrøye m.m

Endringsforordning til forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdi for meldrøye i visse cerealier og bestemmelser om overvåking og rapportering

Commission Regulation (EU) 2015/1940 of 28. October 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ergot sclerotia in certain unprocessed cereals and the provisions on monitoring and reporting

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat ved at det innføres en grenseverdi for meldrøye på 0,5 g/kg i uprosesert cerealier med unntak av mais og ris.

Meldrøye (Claviceps purpurea) er en sopp som kan vokse på flere gressarter, deriblant kornsorter som rug, hvete, bygg og havre. Rug er mest utsatt. Soppen produserer og akkumulerer en rekke toksiner (ergotalkaloider) i sklerotiene (infiserte korn som omdannes til soppens overlevelsesorgan). Disse toksinene kan ved eksponering hos mennesker blant annet gi uro, skjelving, hallusinuasjoner, redusert kroppsvekt, diverse hormonelle effekter, samt hemmet blodsirkulasjon, koldbrann og ev. tap av kroppsdeler.

Innføring av en grenseverdi for meldrøye er første stadium i en prosess (i påvente av mer data) for senere innføring av grenseverdier for ergotalkaloider.

Den foreslåtte grenseverdien gjelder uprosessert korn, det vil si korn omsatt i markedet forut for første prosessering. Første prosessering omfatter enhver fysisk behandling eller varmebehandling, med unntak av tørking. Rensing, herunder tining, sortering og tørking regnes heller ikke som "førstetrinnsprosessering". Det er i forordningen ytterligere presisert hva som menes med "tining", samt "førstetrinnsprosessering" i forhold til integrert produksjon.

Virksomhetene skal sikre at grenseverdien overholdes gjennom sine "Hazard Analysis and Critical Control Point" (HACCP)-systemer (et internkontrollprogram som skal hjelpe til med å sikre at maten som produseres og serveres er helsemessig trygg) ved at en effektiv overvåkingsprosedyre er etablert og gjennomført på dette kritiske kontrollpunktet.

Prøvetaking skal skje i samsvar med forordning (EF) nr. 401/2006, og analyser skal skje ved mikroskopisk undersøkelse.

Det fremgår av fortalen til endringsforordningen at overholdelse av grenseverdien for meldrøye ikke uten videre garanterer mattrygghet når det gjelder ergotalkaloider. Dette da det ikke er fullt ut samsvar mellom forekomst av meldrøye og forekomst av ergotalkaloider. Myndighetene kan derfor treffe tiltak i samsvar med "matlovsforordningen" art. 14, dersom næringsmidler ansees som utrygge pga høye nivåer av ergotalkaloider til tross for at grenseverdien for meldrøye er overholdt.

Videre oppfordres medlemslandene og profesjonelle interesseorganisasjoner på det sterkeste til å overvåke forekomsten av ergotalkaloider i korn og kornprodukter og rapportere funn til European Food Safety Authority (EFSA) innen 30 september 2016. Funn skal omfatte forekomstdata og informasjon om sammenhengen mellom forekomst av meldrøye og nivået av individuelle ergotalkaloider. Forekomstdataene må rapporteres til EFSA i samsvar med EFSAs standarder og krav. Interesseorganisasjoner kan ev. sende inn data i henhold til et forenklet format definert av EFSA.

På bakgrunn av nye forekomstdata legges det opp til fastsettelse av grenseverdier for ergotalkaloider for følgende næringsmiddelkategorier før 1. juli 2017:

- uprosesserte cerealier med unntak av mais og ris,

- produkter fra kornmøller med unntak av mais- og risprodukter,

- brød, herunder små bakerivarer, kaker, kjeks, kornsnacks, frokostblandinger og pasta,

- kornbasert mat for spebarn og småbarn.

Grenseverdiene for ergotalkaloidene skal gjelde summen av følgende 12 ergotalkaloider: ergocristine/ergocristinine, erotamine/ergotamininie, ergocryptine/ ergocryptinine, ergometrine/ergometrinine, ergosine/ergosinine, ergocornine/ergocorninine.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1881/2006 gjelder som norsk forskrift jf. forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til (EF) nr. 1881/2006 vil bli gjennomført i den norske forskriften ved at den legges til listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 i EØS-henvisningsfeltet og i § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Produsentene: Innføring av en grenseverdi for uprosessert korn vil ha betydning for kornbøndene og kornindustrien, men arbeidet med innføring av en grenseverdi har vært kjent en stund og det er allerede tatt høyde for grenseverdien i systemene for handel med korn.

Forbrukerne: Kommisjonens forslag til grenseverdi for meldrøye er relatert til EFSAs vitenskapelige risikovurderinger, og er utarbeidet i samråd med ekspertarbeidsgruppen for landbrukskontaminanter hvor Mattilsynet deltar. Forslaget er ment å bidra til økt helsemessig trygghet for forbrukerne.

Mattilsynet: Gjennomføring av endringene er ikke forventet å innebære nye plikter eller medføre større administrative konsekvenser for forvaltningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet støtter innføring av en grenseverdi for meldrøye i korn samtidig som det innhentes forekomstdata for visse meldrøyetoksiner med sikte på å innføre en grenseverdi for disse innen 2017. Kommisjonens endringsforordning er akseptabel og EØS-relevant. Den innebærer ingen horisontale utfordringer eller behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1940/2015
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32015R1940

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2015
Frist returnering standardskjema: 13.11.2015
Dato returnert standardskjema: 25.11.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker