Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opinion 05/2016 - Light Part-M

Opinion 05/2016, basert på NPA 2015-08 Light Part-M - forslag til endring av forordning (EU) nr. 1321/2014

Opnion 05/2016 - Light Part-M

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til rettsakt ble publisert av EASA 9. juli 2015, som NPA 2015-08 (Notices of Proposed Amendment). Fristen for innsending av kommentarer var 9. oktober 2015.

Alle kommentarer EASA mottar ble innarbeidet i et svardokument (CRD) som har vært kunngjort av EASA. Interesserte gis også mulighet til å kommentere CRD.Luftfartstilsynet sendte utkast til nytt regelverk på høringen i august 2015.

EASA publiserte 13. april 2016 Opinion nr. 05/2016.

Etter ferdigstilling av saken hos EASA, vil saken bli behandlet av EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.


 

Sammendrag av innhold

EASA sendte brev til interessenter og nasjonale myndigheter 4. juli 2011 og en workshop ble organisert i Köln 27. oktober 2011. EASA besluttet å sette opp en "Part-M General Aviation Task Force" som representerer mangfoldet i General Aviation-sektoren, med sikte på å drøfte aktuelle tiltak som vil redusere belastningen på General Aviation-miljøet (privatflysegmentet). To separate faser ble etablert:

- Fase I: Denne fasen omhandler forenklinger hvor behovet for omfattende konsekvensanalyser var overflødig. Første fase tar for seg vedlikeholdsprogram og luftdyktighetsgransking.
- Fase II: Denne fasen omfatter andre områder hvor ytterligere tiltak var nødvendig (regelverk, standardisering, endringsledelse, etc.) og hvor flere tekniske diskusjoner var nødvendig.

Fase I resulterte i at EASA utstedte Opinion nr. 10/2013 i oktober 2013. Basert på denne opinion ble det foreslått en rettsakt som senere er vedtatt som forordning (EU) 2015/1088 (se eget EØS-notat om denne rettsakten).

Etter utstedelse av ovennevnte Opinion, begynte EASA å diskutere med "Part-M General Aviation Task Force" andre problemer som skal løses i løpet av fase II, som for eksempel:
- Behovet for å utvide lettelser i løpet av fase I (som for det meste gjelder ELA1 fartøyer som ikke brukes i kommersiell drift,) til en bredere kategori av fly;
- Gi flere rettigheter til enkeltpersoner, slik som for eksempel muligheten til å utføre luftdyktighetsinspeksjoner og utstede luftdyktighetsinspeksjon-sertifikater (ARC); og
- Forenkling av kravene til defekt utsettelse.

I tillegg ble det gjort klart av alle medlemmene av "Part-M General Aviation Task Force" at det var behov for å utvikle en «Light Part-M", helt uavhengig av Part-M.
Dette behovet for en "Light Part-M" ble veldig sterkt understreket av bransjen under EASAs årlige Sikkerhetskonferanse for General Aviation holdt i Roma den 15. og 16. oktober 2014. Det var på denne konferansen EASAs direktør forpliktet EASA til å utvikle en «Light Part-M" som en hastesak.

EASA NPA 2015-08 "Light Part-M", vil forenkle krav som stilles til den lettere delen av General Aviation-miljøet.  Målet med denne NPA er å foreslå en egen "Light Part-M" med krav som er proporsjonale i forhold til kompleksiteten i den lettere enden av GA-segmentet. Målet er også å kunne bidra til en enklere måte å tilfredsstille kravene, uten at det vil ha noen negative konsekvenser på sikkerheten.

Det foreslås ytterligere lettelser i tillegg til de som ble foreslått under fase I av "Part-M General Aviation Task Force" som mulige alternativer innenfor rammene av forordning (EF) nr. 216/2008 (EASA basisforordning). Disse lettelser knytter seg blant annet til:
• Vedlikeholdsprogrammer,
• Bruk av Minimum Inspection Program (MIP) i stedet for data fra Design Approval Holder,
• Luftdyktighetsinspeksjonene (Airworthiness Review),
• I større grad gi piloten anledning til å håndtere defekter og eventuelt utsette feilretting, 
• Gi ut veiledningsmateriale vedrørende anledning til utvidelser av gangtid (Time Between Overhaul, TBO) 

Denne NPA berører den lettere delen av General Aviation-miljøet som omhandler flyeiere/operatører, uavhengig sertifiserende personell, vedlikeholdsorganisasjoner, styring av kontinuerlig luftdyktighet Organisasjoner (Camo) og vedkommende myndigheter som fører tilsyn med disse flyene og aktivitetene med disse. NPA 2015-08 inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Hovedformålet med reglene i forordning (EU) 1321/2014 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

EASA publiserte den 13. april 2016 Opinion nr 05/2016 "Task force for the review of Part-M for General Aviation (PHASE II):
Det første målet med denne Opinion er å foreslå en "light Part-M '(Part-ML)  med krav som er proporsjonale, med mye lavere kompleksitet og tilhørende risiko for den lettere delen av GA-området. Krav som er klare og enkle for slik å lette gjennomføringen.
Ytterligere lettelser har kommet frem i fase I og omfanget har blitt utvidet til følgende fly, såfremt de ikke er oppført i AOC til et luftfartsselskap godkjent i samsvar med forordning (EF) nr 1008/20088 og ikke klassifisert som komplekse motordrevne fly:
- fly som er 2 730 kg MTOM eller mindre;
- Helikoptre som er 1200 kg MTOM eller mindre sertifisert for maksimalt opp til 4 besetningsmedlemmer;
- Andre ELA2 fly.

Dette betyr at alle seilfly og ballonger er omfattet av denne Part-ML.
Denne Opinion foreslår også en ny forenklet organisasjonsgodkjenning (Part-CAO, Annex Vd til forordning (EU) nr 1321/2014) med mindre strenge krav og med kombinert privilegier for vedlikehold, fortsatt luftdyktighet, airworthiness reviews  og flygetillatelser. Passende overgangstiltak er innført for å forenkle eksisterende Part-145, Part-M, Subpart- F og Subpart -G organisasjoner i å få den nye Part-CAO godkjenning.en

Denne nye Part-CAO godkjenningen gjelder for andre enn komplekse motordrevne luftfartøyer som ikke er oppført i en AOC til et luftfartsselskap godkjent i samsvar med forordning (EF) nr 1008/2008, og inneholder ikke krav til sikkerhetsstyringssystem (SMS).

Denne Opinion vil bli supplert med en ny Opinion som skal publiseres i løpet av 2016, som vil erstatte den eksisterende Part- M, Subpart- G av en ny Part-CAMO (vedlegg Vc til forordning (EU) nr 1321/2014), med SMS krav, som gjelder for organisasjoner for kontinuerlig luftdyktighet (CAMO) som kan håndtere komplekse motordrevne fly og fly som er oppført i en AOC til et luftfartsselskap godkjent i samsvar med forordning (EF) nr 1008/2008. Denne andre Opinion vil også inneholde endringer i Part M som stammer fra begge Opinions.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført i forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Den nye rettsakten vil bli tatt inn gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sikkerhetsmessige konsekvenser

Opphavet til denne NPA er mangelen på proporsjonalitet i dagens kontinuerlig luftdyktighetsregler, som av General Aviation-miljøet er ansett for å være for streng og en betydelig byrde som hindrer utvikling av aktiviteter. Selv om dagens regler gir et høyt og standardisert sikkerhetsnivå, kan det argumenteres for at de er vanskelige å gjennomføre hvilket kan resultere i at personer bestemmer seg for ikke å overholde dem. Videre har denne byrden også en innvirkning på kostnadene for å fly, noe som typisk reduserer flytid per år for piloter, noe som kan redusere flyferdighetene. Det ville være å foretrekke å ha enklere, klarere og mer proporsjonale regler som er fullt ut implementert, som slik kan fremme flyaktiviteter for dermed øke pilotens flyferdigheter, og derigjennom gi økt sikkerhetsnivå. I tillegg fungerer den lettere delen av General Aviation-miljøet som utgangspunkt for piloter som senere tar arbeid i flybransjen. Derfor vil forbedringer av flyferdigheter kunne bidra til økning i nivået av sikkerhet innenfor kommersiell lufttransport.

Økonmiske og administrative konsekvenser

I Norge vil 7-8 organisasjoner bli berørt av forslaget om ny PART-CAO. Luftfartstilsynet har informert disse organisasjonene om det nye forslaget i Opinion nr. 05/2016.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil følge fast track-prosedyren og behandles ikke av Spesialutvalget for transport. 

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.
 

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Slik forslaget nå lyder er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 12.08.2015
Høringsfrist: 12.11.2015
Frist for gjennomføring:
Til toppen