Forordning 2020/570

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/570 av 28. januar 2020 med tillegg til og endring av forordning (EU) No 748/2012 om tilpasninger av bestemmelsene om fortsatt luftdyktighet for luftfartøy og deler i forordning (EU) No 1321/2014

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/570 of 28 January 2020 amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the alignment of rules for continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products,

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status


 

Sammendrag av innhold

Rettsakten kommer som følge av endringer til forordning (EU) nr. 1321/2014. Endringene påvirker blant annet henvisninger i forordning (EU) 748/2012 til forordning (EU) 1321/2014. Disse henvisningene rettes opp gjennom forordning (EU) 2020/570. Disse rettelsene kommer som følge av tre regelverksprosjekt, opinion 05/2016, 06/2016 og 07/2016, som alle gjør endringer i 1321/2014. I tillegg til henvisningene gjøres det tre endringer:

  1. Presisering av tilfeller der Subpart D til 748/2012 skal anvendes.
  2. Endringer Subpart G og F for å få samsvar i krav for CO2 utslipp regulert av 748/2012.
  3. Språklig presisering i 21.A.93 bokstav c.

Det har ikke vært gitt en NPA eller Opinion for denne rettsakten.

Innholdet er redaksjonelle endringer uten praktisk betydning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EU) nr. 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 748/2012 gjennomført i forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Den nye rettsakten vil bli tatt inn gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2, rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen.

Økonmiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.
 

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 


 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/570
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32020R0570

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2020
Frist returnering standardskjema: 04.09.2020
Dato returnert standardskjema: 07.07.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker