Toys/CMI-MI

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/2117 av 23. november 2015 om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier anvendt i leketøy for så vidt angår chloromethylisothiazolinone og methylisothiazolinone, både individuelt og i forholdet 3:1

Commission Directive (EU) 2015/2117 of 23 November 2015 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards chloromethylisothiazolinone og methylisothiazolinone, both individually and in ratio 3:1

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Utkastet ble publisert i EU registeret 13. juli 2015. Rettsakten ble vedtatt 23. november 2015.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden.

Blandingen 5-chlor-2-methylisothiazolin-3(2H)-one (CMI) og 2-methylisothiazolin-3(2H)-one (MI) i et forhold på 3:1 (også kalt kathon) og dets individuelle komponenter CMI og MI benyttes som konserveringsmidler i vannbasert leketøy, herunder hobbymaling, fingermaling, vindus-/glassmaling, lim og såpebobler. På grunn av kontaktallergi settes det derfor grenseverdier for blandingen 3:1 av CMI og MI, og for stoffene hver for seg, gjennom kommisjonsdirektiv (EU) 2015/2117. Grenseverdien for blandingen er 1 mg/kg, for CMI 0,75 mg/kg og for MI 0,25 mg/kg. Grenseverdiene gjelder for leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder og i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i leketøyforskriften. Grenseverdiene for blandingen CMI/MI, CMI og MI tilføyes under tillegg C i leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2117
Basis rettsaktnr.: 2009/0048
Celexnr.: 32015L2117

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2015
Frist returnering standardskjema: 08.12.2015
Dato returnert standardskjema: 08.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 21/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.12.2015
Høringsfrist: 27.01.2016
Frist for gjennomføring: 24.11.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 24.11.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.03.2016

Lenker