Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Toys/Formamid

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/2115 av 32. november 2015 om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier anvendt i leketøy for så vidt angår formamid

Commission Directive (EU) 2015/2115 of 23 November 2015 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards formamide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Utkastet ble publisert i EU registeret 13. juli 2015. Rettsakten ble vedtatt 23. november 2015.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden.

Formamid benyttes blant annet i plast- og polymerindustrien; som oppløsningsmiddel, mykgjøringsmiddel eller som stoff sammen med et skummiddel til fremstilling av skum. Formamid er klassifisert som reproduksjonstoksisk i kategori 1B i forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, emballering og merking av kjemikalier. Direktiv 2009/48/EF har ikke grenseverdi for migrasjon av formamid. Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/2115 setter derfor en grenseverdi for formamid på 20 µg/m3 (grenseverdi for utslipp) etter høyst 28 dager fra starten av utslippsprøvingen av skummateriale til leketøy som inneholder mer enn 200 mg/kg (avskjæringsverdi basert på innhold). Grenseverdien gjelder for leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder og i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i leketøyforskriften. Grenseverdien for formamid tilføyes under tillegg C i leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2115
Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF
Celexnr.: 32015L2115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2015
Frist returnering standardskjema: 08.12.2015
Dato returnert standardskjema: 08.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 21/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.12.2015
Høringsfrist: 27.01.2016
Frist for gjennomføring: 24.05.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 24.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.03.2016

Lenker

Til toppen