Alkoholsterke drikker, endring i definisjonen av likør

Kommisjonsforordning (EU) 2016/235 av 18. februar 2016 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2016/235 of 18 February 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten går etter "ordinær prosedyre".

Rettsakten endrer definisjonen av likør i punkt 32 bokstav a) ii  i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008. Per i dag er det krav om at alkoholsterke drikker som skal bruke betegnelsen likør, blant annet må være både aromatisert og tilsatt landbruksprodukter eller næringsmidler (kumulative vilkår). Endringene medfører at det i fremtiden er tilstrekkelig at den alkoholsterke drikken enten er aromatisert eller tilsatt landbruksprodukter eller næringsmidler (alternative vilkår). Endringene vil ikke påvirke de grunnleggende organoleptiske egenskapene som karakteriserer likør.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0235/2016
Basis rettsaktnr.: 32008R0110
Celexnr.: 32016R0235

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2015
Frist returnering standardskjema: 04.03.2016
Dato returnert standardskjema: 17.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 240/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2015
Høringsfrist: 24.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker