Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2016/372 av 15. mars 2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) 2016/372 of 15 March 2016 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakt omhandler avslag på en helsepåstand i henhold til 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Det vil si at påstanden er knyttet til redusert risiko for sykdom.

EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for påstanden og funnet at det ikke er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet. Søknaden har derfor fått en negativ vurdering av EFSA

Dette gjelder følgende virkestoff og påstand:

Virkestoff og EFSA-nummer

Påstand (fritt oversatt)

L-tug lykopen (Q-2014-00590)

L-tug lykopen reduserer blodkolesterolet. Høyt kolesterol er en risikofaktor for utvikling av hjerte- karsykdom

Helsepåstanden som denne rettsakten omhandler oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden som ikke godkjennes.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 31. mars 2015. Ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende den avviste helsepåstanden.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/372
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R0372

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2016
Frist returnering standardskjema: 19.08.2016
Dato returnert standardskjema: 16.08.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2015
Høringsfrist: 31.08.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker