Endring analysekrav arsen, bly og PAH

Kommisjonsforordning (EU) 2016/582 av 15. april 2016 som endrer forordning (EF) nr. 333/2007 om analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner og visse ytelseskriterier for analyse

Commission Regulation (EU) 2016/582 of 15 April 2016 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the analysis of inorganic arsenic, lead and polycyclic aromatic hydrocarbons and certain performance criteria for analysis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 333/2007 som angir kravene til prøvetaking og analysemetoder ved den offentlige kontrollen av næringsmidler for ulike miljøgifter og andre forurensninger. Det er nylig fastsatt grenseverdier for uorganisk arsen i ris og risprodukter, og derfor er det nødvendig å etablere spesifikke krav til metodene for prøvetaking og analyse for dette stoffet. Videre inneholder rettsakten flere analysetekniske endringer for PAH, bly, kadmium, kvikksølv og uorganisk tinn. Tittelen på hovedforordningen endres også, slik at den gjenspeiler at kravene til prøvetaking og analyse ikke lenger er begrenset til offentlig kontroll. All prøvetaking som har til hensikt å stadfeste at næringsmidler har nivåer av de aktuelle stoffene under de gjeldende grenseverdiene, må i framtida være i henhold til kravene i forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever en endring i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Endringene i kravene til analysemetodene er innenfor det laboratorier til en hver tid må forholde seg til som en følge av den normale utviklingen og forbedringene av metodene. De ulike aktørene på næringsmiddelområdet må forberede seg på at kravene til dokumentasjon for etterlevelse av regelverket endres. Kravene er likevel i stor grad allerede innarbeidet i kontrollsystemene hos f.eks. næringsmiddelprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget har vurdert rettsakten som EØS-relvant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/582/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0582

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2016
Frist returnering standardskjema: 09.05.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 170/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.12.2015
Høringsfrist: 31.01.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: