forordning om europeisk statistikk

europaparlaments- og rådsforordning 2015/759 (EU) av 29.april 2015 som endrer forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk

Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 223/2009 danner det overordnede rammeverket for utvikling, produksjon og publisering av europeisk statistikk innenfor det europeiske statistikksystem (ESS). Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk, og er gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.
Det europeiske statistikksystemet (ESS) består av et samarbeid mellom EUs statistikkontor Eurostat, nasjonale sentrale statistikkontor (NSI) og andre nasjonale myndigheter som har ansvar for utvikling og produksjon av europeisk statistikk. 
Endringene som nå er vedtatt er blant annet begrunnet i behovet for å forbedre den europeiske statistikkens kvalitet og styrke brukernes tillit til statistikken. Virkemidlene er ulike tiltak for å styrke statistikkmyndighetenes faglige uavhengighet og gjennom å pålegge de nasjonale statistikkbyråene et omfattende koordinerende ansvar for nasjonens totale bidrag til europeisk statistikk.
Konkret består endringene i hovedsak blant annet av et utvidet koordineringsansvar for nasjonale statistikkbyråer og styrking av statistikkmyndighetenes faglige uavhengighet. Det følger direkte av forordningen at det nasjonale statistikkbyråets leder på en uavhengig måte, skal være eneansvarlig for den interne forvaltingen av byrået samt for prosesser, metode, standarder, publiseringstidspunkter mv. Lederen skal ha ansvar for budsjettgjennomføringen og ha rett til å påpeke budsjettmessige forhold offentlig. 
Det er tatt inn i forordningen at prosessene for ansettelse av det nasjonale statistikkbyråets leder og ledere med ansvar for statistikk i andre myndighetsorganer skal være transparente og utelukkende basert på faglige kriterier.
Det er videre tatt inn i forordningen at nasjonene kan opprette et rådgivende nasjonalt organ med formål å sikre statistikkmyndighetenes faglig uavhengighet. Rådet vil kunne ha en særskilt rådgivende rolle overfor det nasjonale statistikkbyråets leder og lederne i andre statistikkproduserende myndigheter. 

Kommisjonen og det enkelte medlemsland forpliktes til å fremskaffe et politisk tilsagn om å videreføre og forbedre etterlevelsen av de europeiske retningslinjene for statistikk/code of practice («Commitments on Confidence in Statistics»).  Dersom et slik tilsagt ikke foreligger innen 9. juni 2017, pålegges medlemslandet i henhold til forordningen, å lage en statusrapport over gjennomføringen av CoP og videre prosessen med politisk tilsagn. Rapporten skal oversendes Kommisjonen ved  Eurostat.

For å redusere den administrative byrden for respondentene skal nasjonale statistikkbyråer, andre nasjonale myndigheter som er en del av ESS og Eurostat har rett til rask og gratis adgang til alle administrative registre inklusive metadata for å kunne bruke disse i arbeidet med europeisk statistikk, fastsatt i EUs statistikkprogram. Retten er begrenset til administrative registre i det enkelte land og innenfor eget myndighetsområde. 

Forordningen inneholder også tekniske tilpasninger knyttet til gjennomføringsregelverk som følge av Lisboa-traktaten.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser
Forholdet til statistikkloven er under vurdering.  

Når det gjelder kravene til transparens, saklighet og åpenhet i forbindelse med ansettelse av offentlige stillinger så anses dette ivaretatt i norsk regelverk blant gjennom offentleglova, tjenestemannsloven, likestillingsloven mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvensene anses begrenset. Administrative konsekvenser er under vurdering.

Vurdering

Andre opplysninger

Spørsmålet om behov for artikkel 103 forbehold og behov for lovendring er under vurdering.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/759/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0759

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2015
Frist returnering standardskjema: 02.09.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen