Kaseiner og kaseinater, nytt direktiv

Europaparlaments og Rådsdirektiv (EU) 2015/2203 om tilnærming av medlemsstatenes lovvgivning når det gjelder kaseiner og kaseinater for humant konsum og om opphevelse av Rådets direktiv 83/417/EØF

Directive (EU) 2015/2203 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA- statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever og erstatter Rådsdirektiv 83/417/EØF, som er inne i EØS-avtalen. Innholdet er tilpasset den utviklingen som har funnet sted siden 1983 innenfor internasjonale standarder når det gjelder laktoproteiner og innenfor den felles lovgivningen på matområdet gjennom for eksempel matlovsforordningen, tilsetningsstoff-forordningen og matinformasjonsforordningen.

Direktivet gir bestemmelser om definisjoner, merking og grenseverdier for kaseiner og kaseinater brukt i matproduksjon for humant konsum. Direktivet er harmonisert med gjeldende felles regelverk for øvrig innenfor dette rettsområdet.

Kasein er det mengdemessig viktigste proteinstoffet i melk, uoppløselig i vann, vasket og tørket, og fremstilt ved utfelling av skummet melk. Utfelling skal skje ved syrning, syrning med bakteriekultur, ved hjelp av løpe eller andre melkekoagulerende enzymer. Forut for utfelling kan det være foretatt en behandling ved hjelp av ionebyttings- eller konsentrasjonsmetoder.

Kaseinater er produkter fremstilt ved tørking av kaseiner og behandlet med nøytraliserende stoffer.

Medlemsstatene skal fastsette regler og prosedyrer for å oppfylle forpliktelsene etter direktiv (EU) 2015/2203 innen 22. desember 2016. Fra samme dag oppheves direktiv 83/417/EØF.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 20.12.1993 nr 1375 om kaseiner og kaseinater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

 Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS - relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet mener at det er mest hensiktsmessige ved gjennomføring av direktiv (EU) 2015/2203 i norsk rett, er å fastsette en ny forskrift om kaseiner og kaseinater. Rettsakten har vært gjeldende i EU siden 22. desember 2016. En rettsakt trer normalt i kraft i Norge kort tid etter at den formelt er tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakten vil tas inn i avtalen i mai 2017 Dette medfører i praksis at de nye kravene formelt sett vil gjelde i mai 2017. Vanligvis gis det ved fastsettelse av nye rettsakter en overgangstid for nødvendig omstilling. Fordi rettsakten ikke har vært hørt tidligere, har næringen ikke hatt mulighet til å tilpasse seg de nye kravene. Dette setter bransjen i en vanskelig situasjon hva angår muligheten for å etterleve kravene i regelverket fordi de vil tre i kraft såpass snarlig. Matloven § 5 sier at virksomhetene ved produksjon av næringsmidler, er forpliktet til å etterleve relevante bestemmelser. For å gi næringen tid til å tilpasse seg endringene, vil Mattilsynet ikke fatte vedtak ihht. de nye kravene før i 2018.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2203/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015L2203

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2015
Frist returnering standardskjema: 01.04.2016
Dato returnert standardskjema: 11.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.02.2017
Høringsfrist: 27.03.2017
Frist for gjennomføring: 22.12.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker