kommisjonsforordning om indeksreferanseperioden for de harmoniserte konsumprisindeksen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/2010 av 11. november 2015 om endring av forordning (EC) nr. 1708/2005 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 når det gjelder den felles indeksreferanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen

Commission Regulation (EU) 2015/2010 of 11 November 2015 amending Regulation (EC) No 1708/2005 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the common index reference period for the harmonised index of consumer prices

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 etablerer rammen for harmoniserte konsumprisindekser (HKPI) i Europa. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk og gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven. 

Kommisjonsforordning (EC) nr. 1708/2005 etablerer regler for den felles indeksreferanseperioden for HKPI. Felles indeksreferanseperiode er nødvendig for å sikre at de harmoniserte konsumprisindeksene som utarbeides er sammenlignbare og relevante. Den felles indeksreferanseperioden for HKPI er der fastsatt til 2005=100. Ved den nye forordningen endres denne til 2015=100. Den nye indeksreferanseperioden skal brukes ved publisering av HKPI for januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten er behandlet i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2015
Frist returnering standardskjema: 12.11.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: