NPA 2015-18

NPA 2015-18 Oppdatering av reglene om luftfartsoperasjoner

NPA 2015-18 Update of the rules on air operations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den foreslåtte rettsakten er utarbeidet av EASA. 

EASA har sendt saken på åpen høring i EU-EØS området som NPA 2015-18. Luftfartstilsynet har besvart høringen på vegne av norske myndigheter.

Sammendrag av innhold

Det Europeisk flysikkerhetsbyrået EASA har den 27. november 2015 publisert NPA 2015-18 som inneholder utkast til en forordning om en oppdatering av forordning (EU) 965/2012 om luftfartsoperasjoner.

Det foreslåtte forordningen er resultat av en rutinemessig gjenomgang av forordning (EU) 965/2012 vel 2 år etter at den kom til anvendelse. Formålet med forslaget først og fremst å rydde bort enkelte uklarheter som man har blitt oppmerksomme på i tiden etter at forordningen trådte i kraft. Utkastet til endringsforordning inneholder derfor en rekke mindre redaksjonelle endringer og presiseringer. Dernest har forslaget til formål å oppdatere forordningen med enkelte nye regler som man har sett behov for. I hovedsak gjelder dette følgende endringer:  

  • Endring av bestemmelsen ARO.GEN.305 for å gi hjemmel for at luftfartsmyndigheten kan forkorte intervallet for inspeksjoner av luftfartoperatører dersom det foreligger forhold som tilsier at flysikkerheten hos operatøren har blitt dårligere.
  • Endring av bestemmelsen i ARO.GEN.350 for å tydeliggjøre at den angitte tre månedersperioden for å lukke et nivå 2 avvik skal regne fra den datoen operatøren ble varslet skriftlig om avviket.
  • Endring av reglene om innleie av luftfartøyer i ARO.OPS.110 og ORO.AOC.110, slik at kravet om luftfartsmyndighetens forhåndsgodkjenning bare skal gjelde ved leie av luftfartøy fra tredjeland.  Forslaget er en oppmykning sammenlignet med dagens regler som krever slik forhåndsgodkjenning også ved leie av luftfartøy mellom EØS-luftfartsoperatører.
  • Endring av bestemmelsen i ORO.GEN.110 for å frita seilfly- og ballongoperatører, samt operatører av fly under 5700 kg og ikke-komplekse helikoptre, fra kravet om å etablere et treningsprogram for farlig gods. Dette skal gjelde såfremt operatøren ikke har til hensikt å drive frakt av farlig gods. Disse luftfartsoperatørene skal imidlertid sikre at fartøysjefene har blitt instruert i gjenkjenning av farlig gods.
  • Regelen for allmennflyging i NCO.OP.190 om bruk av oksygen, foreslås endret for å lette i kravene til bruk av oksygenutstyr i luftfartøy uten trykkabin. Det foreslås at kravene gjøres mindre rigide og at fartøysjefen gis større handlingsrom og ansvar i forhold til hvilket oksygenutstyr som må medbringes på en flygning og i forhold til når oksygen må benyttes.
  • Endring av appendix 1 til vedlegg III (Part-ORO) hvor selverklæringskjemaet som skal benyttes av luftfartsoperatører til å varsle luftfartsmyndigheten om oppstart av enkelte typer luftfartsvirksomhet, er endret slik at det nå skal fremgå hvilke typer luftfartsoperasjoner som skal utføres av hvilke luftfartøyer.

NPA 2015-18 inneholder også utkast til enkelte endringer i AMC og GM til forordning (EU) nr. 965/2012 angående praksis og veiledning om blant annet luftfartsinspektørers kvalifikasjonskrav, leie av luftfartøy mellom EØS-luftfartsoperatører og sikkerhetsinformasjon til passasjerer. Ettersom dette er såkalt "soft law" og ikke regler som gjennomføres i norsk rett, blir disse endringene ikke omhandlet i notatet. 

Merknader

Hjemmel i EU traktaten: De foreslåtte reglene i opinion 01/2014 vil være hjemlet i forordning (EF) nr. 216/2008 (EASA basisforordningen) artiklene 8 og 10, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Gjeldende norsk lovgivning: Utkastet til forordning gjelder endring av forordning (EU) nr. 965/2012 som alt er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

Rettslige konsekvenser: Dersom de foreslåtte reglene blir vedtatt vil det medføre behov for å endre forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner for å inkorporere endringsforordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser: De foreslåtte reglene om at innleieavtaler mellom EU/EØS luftfartsselskaper ikke skal godkjennes av luftfartsmyndigheten ventes å medføre en viss ressursbesparelse for Luftfartstilsynet og for norske fly- og helikopterselskaper. Bruk av innleie av luftfartøyer er generelt sett omfattende hos norske luftfartsselskaper. Den vesentligste delen av dette gjelder innleie av luftfartøy mellom EU/EØS luftfartsselskaper. Dagens ordning med krav til myndighetsgodkjenning av hver enkelt slik avtale skaper administrative kostnader hos Luftfartstilsynet og i de enkelte luftfartsselskapene. I luftfartstilsynet er anslagsvis ett årsverk knyttet til behandling av slike saker. Dersom de forelåtte reglene blir vedtatt vil disse ressursene bli frigjort i Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynets godkjenning av slike leieavtaler er finansiert gjennom saksbehandlingsgebyr fra luftfartsselskapet som søker leieavtalen godkjent. Ettersom gebyrsatsene skal dekke Luftfartstilsynets kostnader ved saksbehandlingen, skal bortfallet av disse gebyrinntektene kunne motsvare resursene som frigjøres ved at oppgaven forsvinner.  De økonomiske og administrative konsekvensene for luftfartsselskapene vil variere alt etter hvor mye selskapene gjør bruk av innleide luftfartøyer. For de større norske luftfartsselskapene vil regelendringen nok innebære en merkbar besparelse og forenkling av de administrative kravene ved slike saker.  

De øvrige endringene i forslaget ventes ikke å skulle medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet, luftfartsaktørene eller andre norske myndigheter.

Gruppering av rettsakten: Den foreslåtte rettsakten vurderes å til å høre inn under gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Saken er ikke behandlet av spesialutvalget.

Luftfartstilsynet er positiv til rettsakten som foreslås i NPA 2015-18. Rettsakten vil medføre at reglene i forordning (EU) nr. 965/2012 blir tydeliggjort på en rekke områder. I tillegg vil de foreslåtte nye reglene forenkle tilsynsarbeidet på enkelte områder, samt medføre forholdsmessig regulering for visse deler av allmennflygingsaktiviteten (GA). Ettersom sikkerhetskravene til luftfartsselskaper i EU/EØS-området er totalharmonisert, vil de foreslåtte reglene om bortfall av krav til myndighetsgodkjenning av innleieavtaler mellom EU/EØS-luftfartsselskaper innebære en administrativ forenkling uten at sikkerhetsnivået svekkes.

Slik den foreligger vurderes den foreslåtte å være EØS relevant og akseptabel.  

Vurdering

Luftfartstilsynet er positiv til rettsakten som foreslås i NPA 2015-18. Rettsakten vil medføre at reglene i forordning (EU) nr. 965/2012 blir tydeliggjort på en rekke områder. I tillegg vi de foreslåtte nye reglene forenkle tilsynsarbeidet på enkelte områder, samt medføre mer forholdsmessig regulering for visse deler av allmennflyingsaktiviteten. Ettersom sikkerhetskravene til luftfartsselskaper i EU/EØS området er totalharmonisert, vil de foreslåtte reglene om bortfall av krav til myndighetsgodkjenning av innleieavtaler mellom EU/EØS luftfartsselskaper administrativ forenkling uten at sikkerhetsnivået svekkes.

Slik den foreligger vurderes den foreslåtte rettsakten å være EØS relevant og akseptabel. Det vurderes ikke å være behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker