Overgangsordning-fartsskriver

Kommisjonsforordning (EU) 2016/130 som for tilpasning til den tekniske utvikling, endrer rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/130 of 1 February 2016 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsforordning (EU) 2016/130ble vedtatt 1. februar 2016 og trer i kraft i 22. februar 2016, jf. forordningens artikkel 2.  

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2016/130 endrer sluttangivelsen av tidsrommet angitt i forordning (EØF) 3821/85 vedlegg 1B del I punkt (rr) første strekpunkt fra 31. desember 2015 til 31. desember 2016.

Kommisjonsforordningen viderefører igjen ordningen med adaptere i kjøretøy som skal ha digital fartsskriver, men hvor det er teknisk umulig å installere den digitale fartsskriverens bevegelsessensor på ordinær måte. Dette gjelder kjøretøy i klassene M1 og N1. I disse kjøretøyene installeres en adapter som lar den digitale fartsskriveren benytte andre impulser som alternativ til impulser fra den ordinære bevegelsessensoren som ellers, i øvrige kjøretøy, sitter på kjøretøyets girkasse. En adapter regnes i utgangspunktet ikke som en del av fartsskriveren, men defineres gjennom denne unntaksregelen som en fullverdig komponent i fartsskriveren.

Med de kommende tekniske spesifikasjonene (implementing acts) til den nye fartsskriverforordningen (165/2014), er det foreslått en varig regulering av bruken av adaptere. Disse tekniske spesifikasjonene fremkommer i vedlegg 1C til den nye fartsskriverforordningen, mens reguleringen av adapter fremkommer i dette vedleggets appendix 16.

Merknader
Kommisjonsforordning (EU) 2016/130 antas ikke å ha økonomiske, administrative eller praktiske konsekvenser. For gjennomføring av forordningen i norsk rett, må det gjøres en mindre endring i forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS § 1.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vegdirektoratet har behandlet rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Vegdirektoratet har behandlet rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet slutter seg til denne vurderingen.

Andre opplysninger

Kort om fremdriften med de tekniske spesifikasjonene (implementing acts - vedlegg 1C) til forordning 165/2014

I Committee on Road Transport 30. oktober 2015 ble det informert om at siste versjon av vedlegg 1C vil presenteres på neste møte i komiteen.  Dette møtet vil antakeligvis holdes medio januar 2016. Komiteen har da mulighet til å komme med sine innspill.

En eventuell forsinkelse i fremdriften med de tekniske spesifikasjonene vil kunne gjøre det nødvendig for EU-kommisjonen å vedta ytterligere en rettsakt med tilsvarende innhold som i kommisjonsforordning (EU) 1161/2014 og som den nærværende, for slik å forlenge overgangsordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0130
Basis rettsaktnr.: 3821/85
Celexnr.: 32016R0130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2015
Frist returnering standardskjema: 26.10.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: