Retail Financial Services

Finansielle tjenester for forbrukere

Retail Financial Services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen offentliggjorde 10. desember 2015 en grønnbok om finansielle tjenester for forbrukere, og spesielt forholdene for grensekryssende detaljhandel med finansielle tjenester.

Frist for merknader er 18. mars 2016.

EU-kommisjonens pressemelding: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm

Detaljhandel med finansielle tjenester som tilbys vanlige forbrukere omfatter et bredt utvalg av produkter: banktjenester rettet mot privatpersoner og brukskonti, betalingstjenester, kredittkort, pantelån og annen kreditt, samt ulike typer forsikring (f.eks. livs-, reise-, bil-, helse- og hjemforsikring.)

Kommisjonen viser til at det fortsatt finnes betydelige barrierer for grensekryssende detaljhandel med finansielle tjenester i EU. EUs forbrukerscoreboard viser at markedet for detaljhandel med finansielle tjenester er blant de markeder som fungerer dårligst. Kombinasjonen av høy grad av misnøye, prisforskjeller mellom medlemsstatene og den lave byttefrekvensen mellom tilbydere av tjenestene, tyder på at konkurransen ikke fungerer til forbrukernes beste, eller at det er hindringer for å komme inn på eller ut av markedet. Kommisjonen understreker at ulike priser eller manglende grensekryssende tilbud kan skyldes objektive forhold og være berettiget. Kommisjonen ønsker med høringen av grønnboken å avdekke hvilke hindringer som finnes i markedet, og hvordan disse best kan avhjelpes.

Kommisjonen viser til følgende eksempler på problemstillinger forbrukerne kan møte:
•        problemer med å åpne bankkonto eller kjøpe spareprodukt fordi dette ikke er tilgjengelig for personer bosatt i din medlemsstat
•        problemer med å beholde brukskonto eller debetkort, eller prisen på helseforsikring går dramatisk opp ved flytting til utlandet (dvs. at finansielle tjenester ikke er flyttbare)
•        høye kostnader eller dårlig vekslingskurs ved overføring av penger til annen valuta eller ved bruk av kredittkort i utlandet
•        skjulte tilleggskostnader ved leie av bil som forbruker ikke var klar over da tjenesten ble bestilt (som f.eks. forsikring)
•        problemer med å få pantelån fra tilbydere i en annen medlemsstat, samt uklarhet om du vil være beskyttet dersom noe går galt
•        Det er dyrt eller vanskelig å bytte leverandør for bankkonto, kredittkort, lån eller forsikring, selv om ny leverandør tilbyr bedre avkastning eller lavere pris

Grønnboken ble opprinnelig annonsert i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, og komplementerer denne og strategiene for Det indre markedet og det Digital indre markedet. Digital teknologi, som online banktjenester, «peer-to-peer lending» eller prissammenligningsportaler gir nye muligheter for forbrukerne, samtidig som det kan reise problemstillinger når det gjelder regulering eller forbrukerbeskyttelse. Når det gjelder forbrukerbeskyttelse vil f.eks. næringens håndtering av "big data" være ett spørsmål Kommisjonen vil se på. Grønnboken etterfølger en rekke andre initiativer på detaljhandelsområdet: pantelånsdirektivet, betalingskontodirektivet, MiFID 2 (direktivet om markedet for finansielle instrumenter) og PRIIPS (direktivet om nøkkeldokumenter for informasjon om sammensatte investeringsprodukter) og forsikringsformidlingsdirektivet.

Videre fremdrift
Det ble avholdt en konferanse den 2. mars 2016, hvor opplysningene som fremkom i høringen ble vurdert, og hvor områder for prioritering ble diskutert. Kommisjonen har publisert en oppsummering av svarene i høringen, http://ec.europa/finance/comsultations/2015/retail-financial-sevices/index  en.htm. Kommisjonen vil senere vedta en handlingsplan for detaljhandel med finansielle tjenester. Denne kan omfatte bindende regelverk og retningslinjer.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2015)630
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen