Bærekraftskriterier biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1307/2014 av 8. desember 2014 om fastsettelse av kriterier og geografisk utstrekning for gressmark med stort biologisk mangfold med henblikk på anvendelse av artikkel 7b (3) (c) i Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvalitet på bensin og diesel og artikkel 17 (3)(c) i Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/28/EF om fremme av energi fra fornybare energikilder

Commission Regulation (EU) No 1307/2014 of 8 December 2014 on defining the criteria and geographic ranges of highly biodiverse grassland for the purposes of Article 7b(3)(c) of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels and Article 17(3)(c) of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.02.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten har trådt i kraft i EU med gjennomføringsfrist for EU-landene 1. oktober 2015.

Spesialutvalg for miljø fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel for Norge. Norge har bedt om tilpasningstekst til artikkel 2.  

Utkast til EØS-komitebeslutning er under vurdering i EU og EØS/EFTA-landene. Ut fra foreliggende utkast antas det nå at tilpasningstekst om at artikkel 2 ikke skal gjelde for gressmark i EFTA-landene, vil bli akseptert.

Sammendrag av innhold

Under bærekraftskriteriene for biodrivstoff i det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF som endret ved 2009/30/EF) og fornybardirektivet (2009/28/EF) framgår det at Kommisjonen skal komme tilbake med nærmere kriterier og geografiske avgrensninger for hva slags gressmark som skal omfattes av bærekraftskriteriene som omhandler gressmark med stort biologisk mangfold. Dette er nå vedtatt i EU gjennom Forordning 1307/2014. Norge har tatt inn bærekraftskriteriene for biodrivstoff, og disse underliggende bestemmelsene vil i så måte også være relevante for Norge. Fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet (inkl. endringsdirektivet 2009/30/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Begge disse direktivene er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95 (indre marked) og 175 (miljø).

Definisjonene i Forordning 1307/2014 gjelder kun i forbindelse med bærekraftskriteriene for biodrivstoff som fastsatt i det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet (2009/30/EU) og fornybardirektivet (2009/28/EU).

Forordningen inneholder definisjoner av gressmark, menneskelig intervensjon, naturlig gressmark med stort biologisk mangfold og ikke-naturlig gressmark med høyt biologisk mangfold.

Definisjonene er i tråd med definisjonene som allerede ligger i bærekraftkriteriene for biodrivstoff, men går noe lengre i grad av spesifisering. I tillegg er ikke "gressmark" definert fra før i bærekraftskriteriene. Gressmark defineres i forordningen som landøkosystemer som er dominert av gress- eller buskvekst i en sammenhengende periode på minst fem år, og som anvendes til høy-/grovfôrproduksjon. Det omfatter imidlertid ikke jorder som benyttes til andre vekster eller som ligger brakk. Sammenhengende skogarealer, som definert i bærekraftskriteriene (fornybardirektivets artikkel 17(4)b), omfattes heller ikke med mindre de er skoglandbrukssystemer der trærne forvaltes sammen med vekstene eller husdyrproduksjon. "Dominert av gress- eller buskvekster" vil si at den til sammen dekker et større areal enn det som er dekket av trekroner.

Naturlig og ikke-naturlig gressmark har tilnærmet likelydende definisjoner som i allerede eksisterende bestemmelser, men forordningen utdyper hva som menes med "menneskelig intervensjon" (planmessig beite, slått, beskjæring, høsting eller avbrenning).

I tillegg spesifiseres enkelte typer gressmark under andre direktiver som områder som alltid skal defineres som gressmark med høyt biologisk mangfold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ettersom bærekraftskriteriene for biodrivstoff er tatt inn i norsk rett (produktforskriftens kapittel 3), vil også disse underliggende bestemmelsene som spesifiserer hvordan en skal forstå "gressmark med høyt biologisk mangfold" i bærekraftskriteriene, ha relevans for Norge. Foreløpig vurdering er at bestemmelsene bør tas inn i produktforskriften i tilknytning til bærekraftskriteriene.

Det er behov for tilpasningstekst til artikkel 2, siden artikkelen refererer til direktiver som ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Ifølge utkast til EØS-komitebeslutning antas følgende tilpasningstekst å bli godkjent: "By way of derogation to paragraph 8 of Protocol 1 to the EEA Agreement, Article 2 shall not apply to grasslands situated within the territories of the EFTA States."

Det vil trolig være behov for at Miljødirektoratet inkluderer veiledning om hvordan begrepene i forodningen skal fortolkes etter norske forhold i sin veileder om rapportering på bærekraftskriteriene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fram til forordningen ble vedtatt, ble ingen produksjon av biodrivstoff på gressmark godkjent av Kommisjonen. Den praktiske konsekvensen av forordningen er at den muliggjør en begrenset bruk av gressmark til biodrivstoffproduksjon. Forordningen vil dermed kunne gi positive økonomiske konsekvenser (reduserte kostnader), men omfanget antas å være begrenset.  

Oppfyllelse av bærekraftskriteriene blir i Norge i det alt vesentlige dokumentert gjennom frivillige sertifiseringsordninger (om lag 99 % av omsatt biodrivstoff i 2015). Sertifiseringsordningene blir godkjent av Kommisjonen og vil måtte forholde seg til de nye definisjonene uavhengig av innlemmelse i EØS-avtalen. Forordningen vil ellers kun være relevant for produksjon av biodrivstoff på gressmark. Norske planer for framtidig biodrivstoffproduksjon gjelder i første rekke skogsråstoff. Forordningen antas dermed ikke å gi vesentlige administrative konsekvenser for norske aktører eller Miljødirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1307/2014
Basis rettsaktnr.: 98/70/EF, 2009/28/EF
Celexnr.: 32014R1307

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2014
Frist returnering standardskjema: 20.03.2015
Dato returnert standardskjema: 17.02.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker