Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i vedlegg I, II og III til vedtak 2010/221/EU

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2015/278 av 18. februar 2015 som endrer vedtak 2010/221/EU om nasjonale tiltak for å hindre spredning av visse sykdommer hos akvatiske dyr til deler av Irland, Finland og Storbritannia

Commission Implementing Decision (EU) 2015/278 of 18 February 2015 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, and the United Kingdom

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Kommisjonsvedtak 2010/221/EU gir enkelte medlemsland mulighet til å iverksette restriksjoner på omsetning og import av akvatiske dyr for å hindre introduksjon av visse sykdommer i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF. Artikkel 43 gir medlemslandene mulighet til å iverksette tiltak mot sykdommer som ikke er listeført i direktivet, men som medfører vesentlige problemer nasjonalt. I utgangspunktet skal disse tiltakene ikke hindre omsetning mellom medlemslandene, men det er mulig å søke om å få lov til også å iverksette tiltak som berører omsetningen mellom landene. Norge har tilsvarende tiltak mot Gyrodactylus salaris. Vedtak (EU) 2015/278 gjelder endringer i vedlegg I, II og III der land og områder som er fri for ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar), spring viraemia of carp (SVC), bacterial kidney disease (BKD), infectious pancreatic necrosis (IPN) og Gyrodactylus salaris er oppført. Rettsakten gjennomfører følgende endringer i vedtak 2010/221/EU:

  • I vedlegg I var følgende områder i Storbritannia oppført som fri for OsHV-1 µvar: the territory of Great Britain, except Whitstable Bay in Kent, Blackwater Estuary in Essex and Poole Harbour in Dorset, the area of Lame Lough in the territory of Northern Ireland and the territory of Guernsey. Storbritannia har notifisert til Kommisjonen at sykdommen nå er funnet i stillehavsøsters i the River Crouch i Essex. Elven ligger i et område som tidligere har vært oppført som fri for sykdommen. Listen må derfor endres. Storbritannia har også informert Kommisjonen om at oppføringen av områder som er fri for OsHV-1 µvar i deler av Nord-Irland, ikke er i tråd med erklæringen fra Storbritannia. Vedlegget må derfor endres til: The territory of Northern Ireland except Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough and Strangford Lough.
  • Finland har hatt et utryddelsesprogram for BKD. De har som følge av dette hatt anledning til å iverksette visse tiltak for å regulere omsetningen av akvakulturdyr til friområdene. De har hatt anledning til å opprettholde disse tiltakene inntil 15. desember 2015. Innen den tid skal programmet evalueres for å se om tiltakene har hatt ønsket effekt. Finland har imidlertid nå informert Kommisjonen om at de fjerner BKD fra listen over akvatiske sykdommer som de ønsker å ha obligatoriske kontroll- og utryddelsestiltak mot. Denne beslutningen gjelder fra 1. desember 2014. Finland har dermed ikke lenger noe utryddelsesprogram for BKD og oppføringen i vedlegg II til vedtak 2010/221/EU må derfor fjernes.
  • I vedlegg III til vedtak 2010/221/EU har det vært oppført syv segment i Irland som har hatt et godkjent overvåkingsprogram for OsHV-1 µvar. Fordi Irland har informert Kommisjonen om funn av sykdommen i ett av disse segmentene, må den geografiske beskrivelsen av friområdene i vedlegg III endres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen behov for endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten medfører ingen horisontale utfordringer. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Kommisjonsvedtak 2010/221/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen