Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EXPO Milano 2015

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/329 av 2. mars 2015 om et unntak fra Unionens dyre- og folkehelsebestemmelser om innførsel i Den Europeiske Union av animalske næringsmidler bestemt til EXPO Milano 2015 i Milano (Italia)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/329 of 2 March 2015 derogating from Union provisions on animal and public health as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined for EXPO Milano 2015 in Milan (Italy)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Vedtatt i EU 14. januar 2015. Publisert Official Journal 3. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

I Milano, Italia, skal det i perioden 1. mai - 31. oktober 2015 holdes en internasjonal utstilling ved navn "EXPO Milano 2015". Det sentrale temaet i denne utstillingen skal være «Feeding the planet – Energy for life», og det forventes at rundt 150 land vil delta. På grunn av temaet vil tredjeland ha behov for å introdusere sine matvarer, deriblant animalske produkter, på utstillingen.

Ikke alle tredjeland som deltar på utstillingen er autoriserte til å eksportere animalske produkter til Unionen. På bakgrunn av dette trenger man å gjøre visse endringer av de import- og hygienereglene som gjelder for animalsk mat. Endringene vil gjelde i utstillingsperioden. Endringene er som følger:

Når det gjelder dyrehelseperspektivet, må alle dyrehelsekrav i dagens import- og transittregelverk oppfylles. Dette gjøres for å beskytte Unionen dyrehelsestatus.

Når det gjelder folkehelseperspektivet, kan produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland (unntatt muslinger i alle former) importeres til EXPO Milano 2015 uten å oppfylle alle kravene i Unionens importregelverk. Det er under forutsetning at produktet oppfyller det aktuelle tredjelandets hygieneregelverk og er godkjent for human konsumpsjon i det landet. Dette vurderes da slik at folkehelserisikoen ved å spise disse produktene på utstillingen, tilsvarer risikoen når en reisende fra Unionen besøker det aktuelle tredjelandet. Den italienske myndigheten skal i tillegg sikre at produkter som importeres til utstillingen ikke konsumeres eller blir markedsført utenfor EXPO Milano sitt område og at ansatte på utstillingen er kjent med at produktene ikke oppfyller Unionens importkrav.

For å redusere risikoen det innebærer å tillate import av animalske produkter som ikke oppfyller alle krav i Unionens regelverk, skal det føres streng kontroll med produktene. Produktene skal også være sporbare i alle ledd av transport, lagring, levering og destruksjon. Til dette skal Unionens felles database TRACES (Trade Control and Expert System) brukes. Produktene skal så langt det er mulig transporteres direkte til utstillingen (eller via tollager), og den strenge kontrollen skal foregå inntil produktene har blitt konsumert eller behandlet som avfall, slik at det ikke kan bli markedsført i Unionen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer ikke eksisterende norske forskrifter, men fastsettes som en egen tidsbegrenset forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Produkter av animalsk opprinnelse som ankommer norske tollstasjoner ment for EXPO Milano 2015, skal behandles lik som andre importerte produkter. Rettsakten anses derfor å ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gjør det mulig å arrangere en internasjonal utstilling med trygg mat fra tredjeland og anses derfor som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/329/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2015
Frist returnering standardskjema: 24.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.03.2015
Høringsfrist: 04.05.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen